MICHAŁOWICE

Inwestycje 2022

INFRASTRUKTURA DROGOWA

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, gmina Michało­wice realizuje wiele inwestycji drogowych mających na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców. Mimo utrudnień, jakie wywołała pandemia (m.in. ciągły brak pracowników na rynku pracy oraz nieprzewidywalne ceny) – inwestycje nadal są planowane, wykonywane i kontynuowane. Ogłaszane są również kolejne przetargi.

W 2022 r. w poszczególnych miejscowościach gminy Michałowice zaplanowano wykonanie nowych inwestycji, takich jak:

 1. rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach,
 2. budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Komorowie przy ul. Kolejowej,
 3. rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach-Wsi i Michałowicach Osiedlu,
 4. przebudowa ul. Szkolnej w Michałowicach Osiedlu polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z Aleją Topolową do ul. Kolejowej, dzięki czemu mieszkańcy uzyskają możliwość bezpiecznej jazdy rowerem i spięcie gminnych ścieżek rowerowych w sieć,
 5. przebudowa ul. Okrężnej w Komorowie wraz z odwodnieniem,
 6. rozbudowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych na odcinku od ul. Dzikiej do ul. Kamień Polny (wraz z odwodnieniem),
 7. przebudowa ul. Niezapominajki w Nowej Wsi,
 8. przebudowa ul. Dzikiej w Pęcicach Małych;

Równolegle kontynuowane są inwestycje rozpoczęte w roku ubiegłym, a mianowicie:

 1. budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie,
 2. rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy,
 3. budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Komorowie przy ul. Ceglanej – większość robót jest zakończona, czekamy jedynie na podłączenie zasilania przez PGE,
 4. budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach.

Wszystkie inwestycje, zarówno te duże, jak i drobniejsze, zdecydowanie poprawią jakość życia mieszkańców.

Gmina Michałowice przyjęła zasadę, że pieniądze mieszkańców w pierwszej kolejności inwestowane są w ulice, przy których stoją już domy lub prace budowlane są bardzo zaawansowane.

Wartość planowanych inwestycji drogowych w 2022 roku wyniesie 29,8 mln zł, co stanowi 42,8% wszystkich wydatków inwestycyjnych.  

Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka zachęca mieszkańców do zgłaszania pomysłów na poprawę dróg i ulic w gminie na adres: sekretariat@michalowice.pl


INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA

W roku bieżącym gmina Michałowice roz­poczyna prace budowlane związane z nowymi inwestycjami dotyczącymi sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – w ośmiu miejscowościach.

Planowane inwestycje:

 1. Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej w Nowej Wsi, inwestycji długo oczekiwanej przez mieszkańców ul. Gwiaździstej.
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej – poprawa sytuacji mieszkańców zabudowy szeregowej przy ul. Sieradzkiej w Komorowie i mieszkańców ul. Długiej w Granicy.
 3. Przystąpienie do prac związanych z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Głównej – w Granicy, kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Stara Droga w Komorowie-Wsi oraz w ul. Dzikiej
  – w Pęcicach Małych na odcinku od zalewu do ul. Leśnej.
 4. Wykonanie wodociągu w ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Reja do ul. Długiej w Granicy.
 5. W II półroczu 2022 r. – rozpoczęcie budowy:
  – sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Barbary w Granicy i ul. Sarniej w Pęcicach,
  – kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii oraz w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem w Komorowie-Wsi
  (są to tzw. zadania 2-letnie – realizowane w latach 2022–2023).

Wartość kosztorysowa wymienionych inwestycji to ok. 5 mln złotych.

W trosce o stan gminnego budżetu, gmina Michałowice rozważa złożenie wniosku o dofinansowanie ww. inwestycji (oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy – zadanie w WPF) w II edycji Polskiego Ładu, w którym tego typu przedsięwzięcia mogą liczyć na 95% dofinansowania.


Inwestycje dodatkowe

W budżecie gminy na 2022 r. zapisane są również środki finansowe na:

 • zmodernizowanie Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach oraz 
 • budowę nowego ujęcia wody na potrzeby zwiększenia wydajności produkowanej wody pitnej dostarczanej do Pęcic, Pęcic Małych, Sokołowa i Suchego Lasu.

W tym roku gmina planuje zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej w Opaczy-Kolonii.

Zupełnie nowym typem inwestycji w gminie będą poidełka wody pitnej dla ludzi i zwierząt:

 • dwa – w Michałowicach (proponowane przez radnych lokalizacje to: ul. Kolejowa/Topolowa przy ścieżce pieszo-rowerowej oraz w pobliżu szkoły i skate-parku),
 • jedno – w Granicy, przy placu zabaw.

Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka zachęca do wskazywania przez radnych i sołtysów (we wnioskach budżetowych na kolejne lata) miejsc, w których widzieliby takie poidełka w swoich miejscowościach.

Wartość planowanych inwestycji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 2022 roku wyniesie 8,3 mln zł, co stanowi 11,9% wszystkich wydatków inwestycyjnych.  


Odwodnienie dróg w Pęcicach Małych

Ze względu na notoryczne zalewanie części dróg gminnych w Pęcicach Małych (oraz w sąsiadujących Pęcicach) gmina Michałowice podjęła decyzję o budowie kanalizacji deszczowej.

W trakcie szczegółowego opracowywania dokumentacji projektowej poddawano analizie różne warianty realizacji inwestycji. W rozmowach konsultacyjnych brali udział mieszkańcy, sołtys i rada sołecka. Po ok. 1,5 roku dopracowano ostateczną wersję projektu.

Ze względu na jakość gleby o słabej wsiąkliwości sąsiadującej z jezdnią – konieczne jest odprowadzanie wody opadowej (zalewającej znaczne odcinki jezdni) w sposób uregulowany – należy ją retencjonować (tym samym przeciwdziałając suszy), a nadmiar zrzucać do rzeki.

Do retencjonowania wody zostanie wykorzystany m.in. naturalny zbiornik wodny zlokalizowany na działce u zbiegu ulic Dzikiej i Komorowskiej będącej własnością gminy Michałowice.

Funkcję retencyjną będą miały także kanały podziemne o odpowiednio dobranej średnicy. Największe (o średnicy 0,8 m) zlokalizowane zostaną w ul. Dzikiej i w ul. Kuropatwy.

Opracowany projekt przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach:

 • Komorowskiej (odcinek. Leśna – Jaśminowa), Jaśminowej,
 • Dzikiej (odcinek Jaśminowa – Komorowska), Skowronków (odcinek Dzika – Kamień Polny), Przepiórki,
 • Kuropatwy,
 • Bażantów,
 • Sikorki,
 • Kamień Polny (odcinek Skowronków – Parkowa).

Szacowany koszt całości prac to co najmniej 7 mln złotych. Gmina planuje pozysknie dofinansowania na realizację tego niezbędnego zadania.

Ze względu na wysokie koszty oraz w trosce o zachowanie komfortu funkcjonowania mieszkańców w czasie trwania inwestycji – podzielono ją na etapy.

Pierwszy etap, którego realizację zaplanowano na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2022 r., obejmuje wykonanie kanału na dwóch odcinkach:

 1. w ul. Komorowskiej (od włączenia do istniejącego kanału z wylotem do rzeki Utraty) do ul. Jaśminowej.
 2. w ul. Jaśminowej i dalej ul. Dziką, aż do zbiornika wodnego u zbiegu ulic Dzikiej i Komorowskiej.

UG Michałowice

MS 4/2022, 24 marca 2022