POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Informacja o rozpoczęciu prac polegających na modernizacji osnowy geodezyjnej na obszarze całego powiatu

Informujemy, że na podstawie zatwierdzonego projektu modernizacji geodezyjnej osnowy szczegółowej o charakterze dwufunkcyjnym, rozpoczęły się prace związane ze stabilizacją nowych znaków geodezyjnych i pomiarze ich położenia na obszarze całego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Prace realizuje firma SKB GIS sc. z Olsztyna. Geodeci będą umieszczać znaki geodezyjne służące do przeprowadzania pomiarów geodezyjnych. Rozmieszczenie znaków nie jest przypadkowe – muszą spełniać kryteria dostępności, dobrej widoczności horyzontu, widoczności wzajemnej, bezpieczeństwa użytkowników i ograniczeniu możliwości ich zniszczenia. Nowe znaki ulegną przekazaniu posiadaczom nieruchomości pod ochronę. Ochrona ta polega na nie powodowaniu zniszczenia znaków oraz informowaniu o przypadkach ich zniszczenia.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami art. 13 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo m.in.:

  • do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami,
  • do nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki.

Uprzejmie prosimy o nieutrudnianie stabilizacji znaków geodezyjnych i współpracę z przedstawicielami firmy. Znaki osnowy geodezyjnej służą prawidłowemu rozwojowi naszej powiatowej małej Ojczyzny.

Szerzej na ten temat i na temat innych prac geodezyjnych przewidzianych na rok 2024 w Felietonach Geodety Plany na 2024 w naszej Geodezji. www.pwz.pl

PWZ

MS 5/2024, 23 maja 2024