OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina Ożarów Mazowiecki najlepsza na Mazowszu

Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła pierwsze miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie. Wyniki ogłoszono 7 grudnia br.

Celem rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Jako narzędzie do porównania poszczególnych jednostek samorządowych służyły analizy statystyczne na podstawie danych GUS.

Pozycja w rankingu uzależniona jest m.in. od:

 • średniorocznych dochodów własnych budżetu gminy na 1 mieszkańca w latach 2018–2020,
 • wydatków majątkowych inwestycyjnych budżetu gminy na 1 mieszkańca w latach 2018–2020,
 • wskaźników zadłużenia budżetu gminy w latach 2018–2020,
 • wydatków bieżących budżetu gminy na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r.,
 • środków pozyskanych na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiących dochód budżetu gminy na 1 mieszkańca w latach 2018–2020,
 • liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2020 r.,
 • wyników egzaminów ósmoklasistów w roku szkolnym 2020/2021,
 • salda migracji,
 • wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego,
 • środków przekazanych organizacjom pozarządowym,
 • wydatków budżetu gminy na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu,
 • odsetka korzystających z sieci kanalizacyjnej,
 • wydatków na oświatę, wychowanie.

– Kolejny ranking organizowany przez niezależne instytucje badawcze, który potwierdza wiodącą rolę gminy Ożarów Mazowiecki w środowisku samorządowym województwa mazowieckiego i całego kraju – tak odebranie statuetki podsumował Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Ranking został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca burmistrza ds. społecznych


MS 21-22/2021, 16 grudnia 2021