Porady prawne

Dokumenty do zasiłku pogrzebowego

Zmarła moja siostra. Ponieważ na mnie spadł obowiązek sprawienia jej pogrzebu, to ja będę występowała do ZUS o zasiłek pogrzebowy. Czy to oznacza, że mam obowiązek dostarczyć do ZUS akt zgonu siostry?

Nie ma takiej potrzeby. Występując o zasiłek pogrzebowy ma Pani obowiązek złożyć do ZUS formularz Z-12. Podaje się w nim między innymi dane identyfikacyjne zmarłego, czyli jego imię, nazwisko, numer PESEL i datę zgonu. Jeśli jest Pani członkiem bliskiej rodziny zmarłego, ZUS ma prawo wystąpić do urzędu stanu cywilnego o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu. Warto pamiętać, że zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko tym, którzy pokryli koszty pogrzebu. Gdyby koszty te pokrywało kilka osób, zasiłek dzieli się między nich proporcjonalnie do poniesionych wydatków. W takim przypadku jednak każda z tych osób musi odrębnie wystąpić z wnioskiem o wypłacenie jej zasiłku pogrzebowego. W przypadku członków rodziny płacących za pochówek, zasiłek ten przysługuje w stałej wysokości 4000 zł. Inaczej sprawa wygląda w przypadku osób obcych dla zmarłego. Chociaż mają one prawo do takiego zasiłku, to jednak jego wysokość zależy od poniesionych kosztów – nie może jednak przekroczyć 4000 zł. W praktyce oznacza to, że osoby takie muszą przedstawić rachunki potwierdzające poniesione przez siebie wydatki. ZUS zwróci tylko tyle, ile z tych dokumentów wynika – i w żadnym przypadku nie więcej niż 4000 zł.

MS 5/2024, 23 maja 2024