BRWINÓW

Budżet gminy Brwinów na rok 2024

Gmina Brwinów rozpoczęła Nowy Rok z budżetem uchwalonym przez Radę Miejską. Zaplanowane zostały wydatki w kwocie ponad 245 mln złotych, a plan inwestycyjny zawiera zadania na blisko 63 mln złotych.

Radni podjęli uchwały dotyczące budżetu na 2024 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brwinów na lata 2024–2034, podczas sesji 20 grudnia 2023 r. Projekty tych dokumentów trafiły wcześniej do Regionalnej Izby Obrachunkowej, instytucji nadzorującej prawidłowość działań samorządu w zakresie spraw finansowych, która zaopiniowała je pozytywnie.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dochody wyższe niż w ubiegłym roku, w wysokości 218.369.532,81 zł. Wydatki mają wynieść 245.508.687,81 zł, a zaplanowany deficyt umożliwi podjęcie oczekiwanych przez mieszkańców działań inwestycyjnych. Jest wśród nich m.in. budowa szkoły w Parzniewie, która będzie najkosztowniejszą inwestycją kubaturową w historii gminy, a jej realizacja będzie kosztowała niemalże 75 mln zł. Budowa będzie trwała w latach 2024–2026.

Na pierwszym miejscu znajdują się wydatki na oświatę i edukację, które rosną z roku na rok i przekroczą 129 mln zł. Z tej kwoty ponad 84 mln zł to wydatki bieżące, w tym związane z prowadzeniem szkół i przedszkoli (m.in. pensje pracowników, zakup materiałów dydaktycznych, utrzymanie i remonty budynków, wspólna obsługa oraz koszty energii elektrycznej i gazu). Dotacje z budżetu gminy uzyskają też niepubliczne szkoły, przedszkola i punkty przedszkolne – łączna kwota zaplanowana na ten cel to ponad 10 mln zł. Ponad 45 mln zł to wydatki inwestycyjne, w których mieszczą się tegoroczne wydatki na budowę nowej szkoły oraz modernizację istniejących placówek.

Wydatki na rodzinę, pomoc społeczną oraz na działania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom to w budżecie gminy łącznie kwota ponad 17,5 mln zł, co pokazuje skalę szerokiej działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obok wypłat różnego rodzaju świadczeń są tu także wydatki na usługi opiekuńcze oraz działania z zakresu wspierania rodziny, w tym m.in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brwinowie i sołectwach. Na wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją dróg oraz transportem zaplanowano kwotę przekraczającą 21 mln zł, a na gospodarkę odpadami ponad 16 mln zł.

Na liście zadań inwestycyjnych w 2024 r. znalazło się kilkadziesiąt pozycji na łączną kwotę niemalże 50 mln zł. Są wśród nich m.in.:

 • budowa szkoły w Parzniewie (37,5 mln zł),
 • budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Otrębusach (ponad 4,3 mln zł),
 • modernizacja boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otrębusach (2,9 mln zł),
 • budowa II etapu Parku Niepodległości w Brwinowie (1,1 mln zł),
 • rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odc. od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn (3 mln zł),
 • rozbudowa ul. Pałacowej w Brwinowie (2,8 mln zł),
 • przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Kaniach na odc. od DW nr 719 ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej (735 tys. zł),
 • projekty, modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego (958 tys. zł).

Ponadto w budżecie zarezerwowano środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowych obejmujących liczne inwestycje m.in.:

 • opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Konspiracji w Brwinowie,
 • opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej nad torami PKP w rejonie ul. Komorowskiej i ul. Sobieskiego w Brwinowie,
 • opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Poprzecznejw Brwinowie,
 • opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Kolejowej oraz ul. Strefowej w Kaniach,
 • opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Gwiaździstej we wsi Krosnach i Krosna Parcela wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadrzeczną,
 • opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Kępińską w Otrębusach z drogą wojewódzką nr 719 ul. Obwodnica w Brwinowie oraz drogi łączącej drogę wojewódzką nr 720 ul. Pszczelińską z ul. Pruszkowską w Brwinowie,
 • opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic: Piasta, Baśniowej i Słowackiego w Otrębusach – ciągu ulic łączących ul. Nadarzyńską z drogą wojewódzką nr 719 ul. Natalińską,
 • opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic Spacerowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. Polnej), Owocowej (na odc. od ul. Sadowej do ul. E. Dunina) i ul. Zacisznej w Otrębusach,
 • opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krótkiej w Otrębusach,
 • opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej.

Gmina przewiduje także udzielenie dotacji wysokości 740 tys. zł na działalność organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu, kultury, ekologii, profilaktyki uzależnień, działań charytatywnych, edukacji oraz ochrony zdrowia.

Gmina Brwinów

MS 01/2024, 25 stycznia 2024