OświataPOWIAT PRUSZKOWSKI

Budowa nowej siedziby LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2021–2024 w Wieloletnim Planie Finansowym powiatu pruszkowskiego

Rozbudowa i przebudowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Pruszkowie – tak ważnej dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego inwestycji – jest jednym z priorytetowych wyzwań władz powiatu pruszkowskiego w obecnej kadencji. Inwestycja ta niesie za sobą wymierne korzyści dla mieszkańców, a w perspektywie – umocnienie potencjału rozwojowego i podniesienie konkurencyjności powiatu.

Powiat pruszkowski dysponuje pełną i aktualną dokumentacją projektową, umożliwiającą rozpoczęcie inwestycji już w 2021 roku.

Budynek liceum to najstarszy obiekt w całym zespole dydaktycznym. Do obecnego kształtu – budynku trzypiętrowego z dachem mansardowym – został rozbudowany w 1931 roku. Choć na przestrzeni lat przechodził okresowe remonty, dobudowy, adaptacje i modernizacje – w obecnym stanie (po ekspertyzie z 2016 r.) nie spełnia łącznie większości kryteriów wymaganych dla placówek oświatowych, w tym wymogów sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpożarowych oraz funkcjonalnych.


Gotowy projekt, nowoczesne rozwiązania

W skład obecnego kompleksu budynków liceum, zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 38 wchodzi: budynek liceum, budynek szatni z łącznikiem, pawilon oraz sala gimnastyczna.

Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy budynków posiada już wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, opinie i pozwolenia. Została opracowana zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania i wpisuje się w założenia Rządowego Programu Dostępność Plus. Planowana budowa i rozbudowa będzie miała przebieg 3-etapowy z uwagi na konieczność prowadzenia nauczania w nieobjętej pracami części szkoły.

Na chwilę obecną realizowany będzie I etap inwestycji (finansowany ze środków własnych Powiatu), który potrwa ok. 2 lat.

Po sfinalizowaniu wszystkich trzech etapów budowy i rozbudowy (wg prognoz – w roku 2024) znacznie poprawią się warunki nauki i nauczania, zwiększy się jakość kształcenia uczniów i komfort pracy nauczycieli. Dlaczego? Niżej odpowiedzi.

Budynek będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

 • wejście do budynku z poziomu terenu,
 • pochylnie,
 • zespoły szatniowo-sanitarne,
 • ogólnodostępna toaleta na każdym piętrze,
 • drzwi w budynku o szerokości dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami,
 • dźwig osobowy przy klatce schodowej.

Uczniowie będą mieli do dyspozycji:

 • obszerną salę komputerową z możliwością podziału na dwie mniejsze sale – oddzielone mobilną, automatycznie rozkładaną ścianką akustyczną,
 • boiska zewnętrzne: do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki wraz z przylegającymi trybunami,
 • wi-fi,

a nawet:

 •   planetarium z tarasem widokowym do obserwacji zjawisk astronomicznych.

Inwestycja obniży koszty utrzymania obiektu, dzięki:

 • nowoczesnym instalacjom i energooszczędnym rozwiązaniom (przegrody zapobiegające wydostawaniu się ciepła),
 • odwodnieniu dachu i boiska przez zamknięty system odprowadzania wód opadowych do zbiornika retencyjnego, pozwalający na wykorzystanie wód opadowych do spłukiwania toalet i podlewania zieleni.

Inwestycja o charakterze ponadlokalnym

Uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie są młodzi mieszkańcy nie tylko Pruszkowa, ale i ościennych gmin i powiatów. Obecnie w liceum uczy się około 500 uczniów (wg stanu na 30 września 2020 r.). Docelowy układ nowo projektowanego budynku zakłada przebywanie maksymalnie 802 uczniów oraz 65 nauczycieli i pracowników obsługi.

W bieżącym roku szkolnym szkoła ma 17 oddziałów – 5 klas I, 7 klas II (podwójny rocznik) i 5 klas III.

Po zakończonej inwestycji planowane jest 20 oddziałów, tj. po 5 klas na każdym poziomie, a w każdej klasie po 32 uczniów.

W zależności od dynamiki procesu rekrutacji i zwiększonego zainteresowania danym oddziałem – będzie możliwe przyjęcie o 1 klasę więcej.


Krótko o Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie to nie tylko budynek, ale przede wszystkim – bardzo zdolna młodzież i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Od lat egzamin maturalny w szkole zdają wszyscy abiturienci, średnio około 150 uczniów każdego roku. Tu wyniki maturalne są wyższe od średnich wyników w kraju, województwie mazowieckim i najlepsze w powiecie pruszkowskim. Ponadto wykres EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej), który przedstawia szczegółową analizę porównawczą wyników uczniów na wejściu do szkoły i na wyjściu ze szkoły pokazuje, że liceum mieści się w tzw. ćwiartce „szkoły sukcesu” – tj. szkoły o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.

Szkoła od 2016 r. we współpracy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej realizuje projekt „MiMI Akademia Matematyki w Pruszkowie”. Projekt skierowany jest do uczniów wykazujących uzdolnienia matematyczne. Zajęcia prowadzone są w siedzibie szkoły w formie wykładów i warsztatów.

Od roku 2018 szkoła posiada Patronat Politechniki Warszawskiej. Liceum współpracuje również z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie i posiada patronat również tej uczelni. Szkoła jest organizatorem (pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Starosty Pruszkowskiego) Powiatowego Etapu Konkursu Ortograficznego „Ortografia na Medal”, w którym uczniowie LO im. T. Kościuszki zajmują czołowe miejsca. Zajmuje także wysokie lokaty w projekcie „Matematyka dla Ciekawych Świata”, którego organizatorem jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (najczęściej I miejsce), a także w Powiatowych Rozgrywkach Sportowych (I lub II miejsce w klasyfikacji).

Miejmy nadzieję, że za 3–4 lata zdolni uczniowie szkół podstawowych powiatu pruszkowskiego z niecierpliwością czekający na uzyskanie świadectwa 8-klasisty, kolejny etap edukacji będą mogli odbyć w wykończonym już budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie – szkoły nowoczesnej i z wielkimi ambicjami.Trzy etapy budowy i rozbudowy siedziby LO

Etap I – rozbiórka części istniejących budynków od strony ul. Kościuszki oraz budowa części nowego obiektu szkoły (pięciokondygnacyjnego budynku z jedną kondygnacją podziemną). Budowa drogi przeciwpożarowej na całej długości działki wraz z dwoma wjazdami na teren inwestycji. Budowa 15 miejsc postojowych w garażu podziemnym, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami oraz 18 miejsc postojowych na zewnątrz, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami;

Etap II – modernizacja istniejącej sali gimnastycznej z uwagi na konieczność dostosowania budynku do istniejącej sali gimnastycznej (zamurowanie istniejących okien oraz przeprojektowanie pomieszczeń sal lekcyjnych na pomieszczenia magazynowe i szatniowe). W istniejącym trzykondygnacyjnym budynku przewiduje się niewielką przebudowę obecnych pomieszczeń oraz wybudowanie podziemnego połączenia;

Etap III – modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w zakresie poprawy warunków akustycznych (montaż paneli akustycznych). W ostatnim etapie projektuje się zagospodarowanie terenu w zakresie budowy wielofunkcyjnego boiska zewnętrznego o wymiarach płyty boiska 30 m × 20 m (boisko do koszykówki/boisko do siatkówki wraz z przylegającymi trybunami) oraz boisko do piłki nożnej o wymiarach 40 m × 20 m. Powierzchnia zabudowy wyniesie 1470 m2, natomiast powierzchnia netto 7573,59 m2. Kubatura budynku 20 614,80 m3.

Podstawowe parametry budynku:
– Wymiary zewnętrzne budynku: 89,81 m × 31,61 m (dł. × szer.)
– Wysokość całkowita budynku: 13,96 m
– Liczba kondygnacji nadziemnych: 4
– Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Szacowana wartość inwestycji, szacowany czas realizacji
Zgodnie z kosztorysem inwestorskim całkowita wartość zadania to 45 040 498,62 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano 45 260 775,00 zł z podziałem na lata 2021–2024.
Inwestycja finansowana będzie początkowo ze środków własnych Powiatu. Powiat wystąpił z wnioskiem o jej dofinansowanie do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Opracowała Anna Stefańska-Sulewska
Na podstawie informacji uzyskanych z powiatu pruszkowskiego

MS 02/2021, 18 lutego 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *