POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Absolutorium dla Zarządu Powiatu!

17 czerwca odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, udzielono także Zarządowi wotum zaufania.

Udzielenie absolutorium poprzedzone było pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, do której w marcu br. wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu PWZ za rok 2020. Skład Orzekający RIO stwierdził, że:

Plan dochodów powiatu został zrealizowany w wysokości 189 799 672,81 zł co stanowi 100,99% planu. Dochody bieżące stanowiły 101,36% planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 97,82% planu.

Plan wydatków powiatu został wykonany w kwocie 181 256 081,58 zł, co stanowi 95,94% planu. Wydatki bieżące wykonano w 95,41%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 98,99% uchwalonego planu. Ze sprawozdania wynika, że budżet za 2020 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 8 543 591,23 zł przy planowanym deficycie w wysokości 992 402,18 zł. Plan rozchodów został wykonany w 100%. Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 5 669 858,04 zł i w tej wysokości wykonano.

Na zakończenie sesji Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński w imieniu Zarządu Powiatu i pracowników odpowiedzialnych za wykonanie budżetu podziękował za udzielenie absolutorium. PWZ

Nowy chodnik na ul. Strażackiej w Bieniewicach, wykonany dzięki współpracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Gminy Błonie

Powiat Warszawski Zachodni

MS 11-12/2021, 15 lipca 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *