POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

30 czerwca odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jednym z jej najważniejszych punktów było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Wykonanie ubiegłorocznego budżetu zostało poddane kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady PWZ, które wydały pozytywne opinie. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem Zarządu o przebiegu wykonania budżetu PWZ za rok 2021, który po stronie dochodów wynosił ponad 215,5 mln zł, co stanowi 104,01% wykonania planu dochodów w budżecie, natomiast po stronie wydatków wyniósł ponad 192,8 mln złotych, co stanowi 96,99% wykonania planu wydatków. Radni przyjęli jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi PWZ. Pozytywnie przegłosowano także uchwałę o udzieleniu wotum zaufania dla Zarządu.

MS 11-12, 29 lipca 2022