EkologiaPIASTÓW

4-milionowa dotacja na Zielony Piastów

W Urzędzie Miasta w Piastowie 2 grudnia odbyła się skromna, ale ważna dla miasta uroczystość. Burmistrz Grzegorz Szuplewski ze Skarbnikiem urzędu Grażyną Wójcik podpisali umowę na dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa” z Wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Arturem Michalskim.

W uroczystości zawarcia umowy uczestniczyli również Zdzisław Brzeziński – pełnomocnik ds. strategii i rozwoju Miasta Piastowa, były wieloletni burmistrz Piastowa, obecnie członek Zarządu i radny Powiatu Pruszkowskiego oraz Konrad Rytel – pełnomocnik ds. realizacji inwestycji Miasta Piastowa, prezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Miasto Piastów otrzyma na działania w zakresie zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni miejskiej dofinansowanie w wysokości 3 919 tys. zł, które zostało pozyskane ze środków programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. Funduszy Norweskich, uzupełnionych o dopłatę z budżetu państwa. Całkowita wartość Projektu to 4 610 593,24 zł, a dofinansowanie pokryje 85% kosztów kwalifikowalnych.

Celem Projektu jest zmniejszenie wrażliwości miasta na postępujące zmiany klimatu, zapobieganie tym zmianom oraz przystosowanie się do ich skutków.

Projekt realizowany będzie w wspólnie z Partnerem polskim – Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” i Partnerem zagranicznym – Norwegian Association for Green Infrastructure. Członkowie obu organizacji to specjaliści, eksperci i wykładowcy, którzy będą stanowić wsparcie w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań, dotyczących reagowania na zmiany klimatu w mieście. Realizacja Projektu zaplanowana jest na lata 2022–2023.

Jak zaznaczył Prezes Michalski, środki zostaną wypłacone po zrealizowaniu przez miasto zgłoszonego projektu. NFOŚiGW nigdy nie stosuje zaliczkowania dla ułatwienia realizacji projektów.

Piastów w ostatnich latach prowadził wiele działań w kierunku ochrony środowiska, poprawy jakości powietrza i jakości życia mieszkańców, m.in. rewitalizację terenów zielonych.

Burmistrz Szuplewski poinformował o zamiarze zazielenienia przestrzeni, utworzenia skwerów zielonych, terenów rekreacyjnych, utworzenia zielonych dachów, zielonych ścian, zieleńców miejskich, zielonych przystanków, farm owocowo-warzywnych, ogrodów deszczowych, renaturalizacji rowu w parku przy Miejskim Ośrodku Kultury, posadowieniu mikroturbin wiatrowych na zielonych dachach, likwidacji zasklepień gruntu, utworzenia zielonych pergoli nad chodnikami. Komponent inwestycyjny zostanie uzupełniony przez działania edukacyjno-informacyjne, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i zapobiegania tym zmianom.

W uzgodnieniu z kolejarzami planowane jest obsadzenie peronów na stacji kolejowej. W mieście powstanie ok. 10 zielonych przystanków. Będą to miejsca służące codziennym potrzebom mieszkańców, w tym przypadku podróżnym, będą też silnym akcentem zielonym w mieście.

W planach jest również wybudowanie tzw. ogrodów deszczowych, czyli mikroinstalacji, służących do zbierania wody opadowej. Nie będą to zwykłe zbiorniki przetrzymujące nadmiar wody opadowej przez krótki czas, ale staną się stałym, dekoracyjnym elementem wkomponowanym w zieloną przestrzeń miasta.

Oswojenie ekranów wygłuszających

– Jako pierwsi w naszym mikroregionie wzięliśmy się za to, żeby załatwić sprawę związaną z ekranami wygłuszającymi. W formie, w jakiej kiedyś zostały zbudowane, nie wyglądają dobrze, a my nie mieliśmy na to wpływu. W drastyczny, agresywny sposób przecinają przestrzeń publiczną, odgradzają mieszkańców od miasta. Pierwszy krok poczyniliśmy jeszcze przed przystąpieniem do konkursu. Wystąpiliśmy do PLK o wstępną akceptację rozwiązania, w którym my zadbamy o zazielenienie konstrukcji, którymi są ekrany wygłuszające, a nie są to piękne elementy. Może się uda to poprawić właśnie dzięki temu rozwiązaniu. Chcemy w formie zielonych ścian zbudować strukturę dla roślinności pnącej, która będzie na pewno estetyczniejsza, a przede wszystkim pożyteczna. Część środków przyznanych przez NFOŚiGW chcemy wykorzystać do tego celu – powiedział Burmistrz.

– Chcemy przekonać mieszkańców do zasadności działań, które podejmujemy. Farmy owocowo-warzywne, które powstaną w trzech szkołach podstawowych wchodzą w tę ścieżkę edukacyjną. Pojawią się tam drobne farmy, które będą uczyły naszych młodych mieszkańców innego patrzenia na środowisko, na zmiany klimatyczne, żeby odpowiedzialnie kształtować pewne postawy. To będzie dawka wiedzy, która na pewno będzie pożyteczna. Planujemy też ogrody deszczowe, zielone ściany, być może zielone dachy, jeżeli taka możliwość się pojawi.

Mieszkańcy pamiętają, jak pięknie jeszcze kilka lat temu piastowski dworzec wyróżniał się wśród pozostałych dworców na trasie dawnej kolei warszawsko – wiedeńskiej. Na peronie rosły wspaniałe akacje, tworzące w gorące dni przyjemny cień dla oczekujących pasażerów.


Za dwa lata Piastów się zazieleni

W przyszłym roku będą przygotowywane projekty wykonawcze, wystąpienia o potrzebne pozwolenia, rozpoczęcie inwestycji. W połowie roku zapewne odbędzie się pierwsza konferencja, organizowana wspólnie z Partnerami: Związkiem Norweskim dla Zielonej Infrastruktury z Oslo i Dachami Zielonymi z Polski, z którymi Piastów ma podpisane umowy. Zakończenie działań inwestycyjnych i edukacyjnych w ramach projektu jest przewidziane na koniec 2023 roku. Oczywiście Rada i Zarząd Miasta niezależnie od realizacji projektu będą prowadzić rozpoczęte już wcześniej działania antysmogowe i inne, mające na celu poprawę klimatu i warunków życia w mieście.


Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 21-22/2021, 16 grudnia 2021