DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Realizacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w 2019 roku

Mija kolejny rok prężnych działań przy realizacji projektów, które otrzymały wsparcie finansowe z funduszy unijnych.

Ścieżki rowerowe i parkingi

  • Od sierpnia mieszkańcy zachodniej części gminy mają możliwość korzystania z parkingu w Płochocinie, zrealizowanego w ramach projektu partnerskiego pn. »Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego«. Obiekt działa w systemie „Parkuj i Jedź” („Park&Ride”), co oznacza, że przeznaczony jest dla użytkowników, którzy po pozostawieniu pojazdu dalszą podróż kontynuują środkami transportu zbiorowego. Korzystanie z parkingu jest bezpłatne, wystarczy posiadać bilet komunikacji miejskiej. Nowoczesny obiekt jest wyposażony w dwie wiaty na rowery, ogrodzony, oświetlony oraz monitorowany.
  • Trwają prace projektowe związane z realizacją projektu partnerskiego pn. ,,Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Budowę tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzysząca w Gminie Ożarów Mazowiecki na odcinku od granicy z gminą Błonie przez Wolicę–Płochocin–Święcice, aż do ul. Rataja w Michałówku (łącznie ponad 6 km) obejmie dofinansowanie w kwocie prawie 4 mln złotych.

Zieleń miejska

  • W lipcu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Aktualnie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na zagospodarowanie zieleni w obszarze funkcjonalnym miasta Ożarów Mazowiecki, w tym w Parku Ołtarzewskim. Ponad 5 mln dofinansowania zostanie przeznaczone na montaż elementów małej architektury i innych elementów zagospodarowania terenu, wykonanie oświetlenia, monitoringu oraz placów wypoczynkowych, wykonanie nowych nasadzeń roślinnych, prace pielęgnacyjne zieleni istniejącej wraz z wycinką wskazanych drzew i krzewów. Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na koniec czerwca 2021 r. Jest to kontynuacja I etapu zrealizowanego w latach 2016–2017.
  • Kolejny zrealizowany projekt przy udziale środków unijnych to operacja pn. ,,Modernizacja Parku w Broniszach”. Nowe alejki spacerowe, nasadzenia drzew, krzewów i bylin, montaż elementów małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, budki lęgowe dla ptaków i owadów) wykonane w ramach modernizacji terenu z pewnością poprawiły nie tylko wygląd parku, ale przede wszystkim jego funkcjonalność i dostępność dla mieszkańców.

Ochrona środowiska

  • Z końcem roku zostanie zakończony drugi etap przedsięwzięcia mającego na celu rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i poprawę dostępności oraz jakości wody na terenie gminy. Ponad 23 mln złotych przeznaczono na trwający od prawie 3 lat projekt pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II”. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w kwocie ponad 11 mln pozwoliło na wyposażenie w kanalizację mieszkańców Święcic, Koprek, Płochocina Wsi, Gołaszewa, Domaniewka i Ołtarzewa Wsi – łącznie wybudowano 28,10 km sieci oraz zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Święcicach.
  • Mimo kończącej się powoli perspektywy finansowej na lata 2014–2020, w pierwszej połowie roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,,Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów Mazowiecki”. Obecnie wniosek jest na etapie oceny merytorycznej.


Agnieszka Jędrzejczak

Referat Funduszy Zewnętrznych

MS 22-23/2019, 12 grudnia 2019