DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pomaga w realiach pandemii!

Już od początku zagrożeń i różnorodnych trudności wywołanych pandemią Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego świadczy pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Jak twierdzi dyrektor PCPR dla PWZ Barbara Gębala – ośrodek realizuje prace dotyczące przeciwdziałania skutkom pandemii już od marca br., wówczas wpływały pierwsze wnioski dotyczące pomocy. Oprócz wsparcia udzielanego z różnych programów krajowych i funduszy Unii Europejskiej, koordynatorzy PCPR wspierają rodziny zastępcze pod kątem psychologicznym i bytowym pomagając w rozwiązywaniu trudnych spraw związanych z pandemią. Intensywne działania prowadzone są przez cały czas, jednocześnie zbliżający się koniec roku pozwala podsumować efekty realizowanych programów.


Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej

Celem projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” skierowanego do najmłodszych było ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych ośrodków tego typu. Aby pomóc w realizacji zadań w trybie zdalnego nauczania zakupiono 159 laptopów z oprogramowaniem, środki ochrony osobistej (blisko 10 tys. maseczek, ponad 25 tys. rękawiczek i ponad 3 tys. litrów środków do dezynfekcji. Ponadto PCPR zakupił także wyposażenie do trzech miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej – lampy biobójcze, termometry bezdotykowe, maty dekontaminacyjne, kombinezony ochronne, przyłbice i dozowniki do płynu dezynfekcyjnego.

Projekt realizowany był od lipca do końca listopada br. Jego wartość wyniosła ponad 700 tys. zł z czego blisko 85% stanowiły środki EU, a ponad 15% środki współfinansowania krajowego. Projekt sfinansował Budżet Państwa oraz Fundusze Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014–2020.


Granty dla domów pomocy społecznej

W trudnym czasie pandemii wsparcie finansowe uzyskali także pracownicy domów pomocy społecznej położonych na terenie naszego powiatu. PWZ jest bowiem uczestnikiem projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wsparciem objęte zostały: Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Bramkach, który otrzymał ponad 35 tys. zł, oraz Dom Pomocy Społecznej w Sadowej – ponad 24 tys. zł. W ramach grantu wsparciem finansowym objęto łącznie 7 pielęgniarek zapewniających opiekę mieszkańcom ww. placówek, które uzyskały dodatki do wynagrodzeń oraz środki ochrony osobistej i do dezynfekcji.

Ponadto PWZ realizował granty na wsparcie powyższych placówek w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Ogólna kwota przyznanych grantów dla obu placówek z tego programu wyniosła około 660 tys. zł i przeznaczona została na wsparcie dla pracowników dps-ów i zakup środków ochrony zdrowia.

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach otrzymał także nieodpłatnie urządzenie do oczyszczania powietrza wraz z akcesoriami o wartości blisko 10 tys. zł., które sfinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego.

PFRON dla PWZ

PCPR w czasie pandemii realizował wiele projektów współfinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki środkom z tego funduszu (i funduszom PWZ) zakupiono m.in. nowy autobus do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej w Bramkach, dofinansowano także dla osób niepełnosprawnych: koszty związane z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w czasie braku możliwości korzystania z zajęć w placówkach rehabilitacyjnych (po 500 zł miesięcznie), zakup sprzętu ortopedycznego, koszty kształcenia pozwalające uzyskać wyższe wykształcenie, a także koszty rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Współfinansowana jest działalność warsztatów terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej, dofinansowano ponadto różnorodne działania zmniejszające bariery ograniczające uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Warto zauważyć, że łączna kwota na realizację powyższych działań wyniosła ponad 3 mln zł i stanowi istotne wsparcie pomocy naszego powiatu skierowanej do osób niepełnosprawnych.

Realizacja i obsługa przedstawionych skrótowo programów pomocowych wymagała wielu dodatkowych działań od pracowników powiatowego PCPR-u. Dyrektor Barbara Gębala składa podziękowania wszystkim osobom, które realizowały powyższe zagadnienia, za ich zaangażowanie, cierpliwość i empatię. – Dzięki Państwa działaniom osobom potrzebującym pomocy łatwiej jest przetrwać trudny czas pandemii i za to serdecznie dziękuję.

MS 22/2020, 17 grudnia 2020

Dzięki środkom PFRON i PWZ zakupiono nowy autobus do przewozu 22 osób niepełnosprawnych