DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

Piastowskie inwestycje

Rozbudowa ulicy św. Stanisława Kostki wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Inwestycja (gminna droga publiczna) obejmuje odcinek ulicy znajdujący się pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Al. Wojska Polskiego i Al. Krakowską, o długości 564,0 m.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana najkorzystniejsza oferta. Umowę na roboty budowlane podpisano z firmą z Pruszkowa, BUD-BRUK Zakład Robót Drogowych Wiesław Bugajczyk, na kwotę 1 107 000,0 zł.

Roboty budowlane branży drogowej obejmują:

 • budowę dwukierunkowej jezdni o szerokości 6,50 m od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Hallera,

 • budowę jednokierunkowej jezdni prowadzącej ruch na kierunku zachodnim od al. Krakowskiej do ul. Hallera o szerokości 3,50 m oraz 3,00 m,

 • budowę chodników o szerokości od 1,50 m do 2,00m w zależności od usytuowania,

 • budowę zatok postojowych parkowania równoległego o wymiarach 6,00 × 2,50 m (6,00 × 3,60 m w przypadku stanowisk dla osób niepełnosprawnych), łączna liczba miejsc postojowych wyniesie 20, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych,

 • budowę zjazdów indywidualnych,

 • humusowanie oraz obsianie trawą niezagospodarowanej części pasa drogowego.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi odprowadzane będą poprzez nowy kolektor do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego. Ostatecznie wody te trafiądo rzeki Żbikówka. Uzbrojenie sieci stanowić będą studzienki połączeniowe i wpusty uliczne. Dofinansowanie do inwestycji Gmina otrzymała ze Środków RządowegoFunduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa ul. Uniwersyteckiej

W wyniku postępowania przetargowego, którego rozstrzygnięcie odbyło się pod koniec października br., wykonawcą robót na ul. Uniwersyteckiej została firma z Warszawy: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych MARGOT EXPERT Sp. z o.o.

W ramach prowadzonych robót budowlanych wykonana zostanie przebudowa ul. Uniwersyteckiej na odcinku od ul. Licealnej do ul. B. Leśmiana. Przebudowa drogi swym zakresem obejmuje wykonanie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej i wzmocnionej podbudowie:

 • jezdni oraz zjazdów do posesji prywatnych z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm,

 • poboczy utwardzonych wraz z dojściami do furtek z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm.

Poprzez wykonanie przebudowy, szerokość ul. Uniwersyteckiej, na odcinku od ul. Licealnej do ul. Podstawowej, będzie wynosiła 5,0 m, natomiast odcinek od ul. Podstawowej do ul. B. Leśmiana z uwagi na wąski pas drogowy, będzie ulicą jednokierunkową o szerokości 3,0 m. Odwodnienie ulicy wykonano poprzez budowę nowego kanału deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym. Długość nowej kanalizacji deszczowej wynosi 247,0 m, na której znajduje się 6 studni rewizyjnych oraz 9 wpustów ulicznych. Istniejące przyłącza z budynków prywatnych zostaną przełączone do nowego kanału. W ramach nowej organizacji ruchu, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, na ul. Uniwersyteckiej została wprowadzona strefa ruchu oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Koszt całej inwestycji to według umowy 439 297,42 zł. Na inwestycję Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Samorządowych.Budowa schodów stałych i wind dla osób niepełnosprawnych
z wiaduktu im. gen. L. Okulickiego na dwa perony stacji kolejowej

Inwestycja realizaowana jest w ramach Projektu „Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. 

Długie przygotowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego zaowocowały wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Generalnym Wykonawcą została doświadczona firma z Warszawy, specjalizująca się prowadzeniem robót budowlanych na terenie zamkniętym kolejowym.

Umowa na kwotę prawie 3 mln złotych została podpisana z Warszawskim Przedsiębiorstwem Mistowym MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Sp. k.

Budowa tej części Centrum Przesiadkowego umożliwi połączenie peronów stacyjnych z istniejącym wiaduktem, co umożliwi komunikację z peronami przystanka osobowego „Piastów” z pominięciem infrastruktury dworcowej.

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmować będzie wykonanie dojść do peronów pasażerskich, na których wybudowane będą schody stałe oraz windy (dźwigi osobowe). Schody i windy posłużą skomunikowaniu peronów z wiaduktem żelbetowym. Odwodnienie dojść do peronów będą stanowiły ścieki korytkowe z kratką, połączone z istniejącym odwodnieniem przyległych peronów.

Zaprojektowana konstrukcja schodów jest optymalna pod względem konstrukcyjnym i wizualnym. Stalowa konstrukcja jest lekka i nie ingeruje nadmiernie w otoczenie. Stopnie schodów i spoczników zaprojektowano z elementów betonowych prefabrykowanych, które dobrze komponują się z sąsiadującą zabudową i betonowym wiaduktem im. gen. L. Okulickiego.

W celu dostosowania obiektu do wymogów dostępu dla osób niepełnosprawnych projektuje się: 

 • windy,

 • odpowiedniej szerokości ciągi pieszych, 

 • trop znaki na dojściach do peronów – dla osób niewidomych.

Inwestycja swym zakresem będzie obejmowała: 

 • wykopy pod fundamenty, 

 • wykonanie pali fundamentowych ∅800 dla nowobudowanych podpór schodów, 

 • przedłużenie peronów (dojścia do peronów) wraz z odwodnieniem, 

 • budowę dwóch ciągów schodów wraz z podporami i fundamentami, 

 • budowę dwóch wind wraz z samonośnymi szybami windowymi. 

 • przebudowę podziemnych urządzeń kolidujących z obiektem, 

 • budowę zasilania wind i oświetlenia.

Wszystkie zaprojektowane elementy będą tworzyły z istniejącą stacją PKP Piastów harmonijną i jednolitą całość.

Przebudowa ul. S. Okrzei wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W postępowaniu przetargowym na Przebudowę ul. S. Okrzei wraz z infrastrukturą towarzyszącą, którego otwarcie ofert odbyło się 13 października br. wzięły udział 4 firmy budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Warszawy: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych MARGOT EXPERT Sp. z o.o., która podpisała umowę na kwotę 347 122, 18 złotych.

Przebudowa ul. S. Okrzei zlokalizowanej w północnej części naszego Miasta obejmuje swym zakresem:

 • wymianę istniejącej nawierzchni na całej długości ulicy (ok. 157,0 m) na nową z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,

 • przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów do posesji prywatnych wykonanych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,

 • wykonanie dojść do furtek,

 • wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.

Z uwagi na bardzo złą widoczność na skrzyżowaniu z ul. J. Piłsudskiego i Lisa Kuli oraz w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, wykonana będzie droga bez przejazdu, tzw. „ulica ślepa” zakończona placem do zawracania. Odwodnienie jezdni odbywać się będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych oraz kanału deszczowego o długości 167,0 m zlokalizowanego na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Piłsudskiego.  Na trasie kanału znajduje się 6 studni rewizyjnych i 5 wpustów ulicznych.
Na inwestycję Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Samorządowych.

UM Piastów

MS 22/2020, 17 grudnia 2020