DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Seniorzy mogą liczyć na gminę!

Program Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021–2024 to pierwszy tego typu, przełomowy dokument, wyznaczający nowe standardy wsparcia dla seniorów. Prace nad nim trwały ponad rok. 

Program Polityki Senioralnej dla gminy Michałowice powstał w oparciu o konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów, a także szereg spotkań indywidualnych ze starszymi rezydentami gminy, które odbyła Barbara Kucharska, główna autorka Programu Polityki Senioralnej.

Dokument zakłada zwiększenie komfortu życia seniorów w ośmiu głównych obszarach dotyczących: zdrowia, sytuacji społeczno-socjalnej, sportu i rekreacji, kultury, edukacji, ekologii, mieszkalnictwa oraz transportu.

Co to oznacza dla seniora mieszkającego w gminie Michałowice? – Przede wszystkim zagwarantowany program rozwoju aktywności osób starszych i pewną pulę funduszy zabezpieczonych na ten cel – mówi Iwona Radzimirska, dyrektor GOPS. – Chcemy zapewnić naszym starszym współobywatelom bezpieczeństwo psychologiczne, bytowe i materialne. Umożliwić im uczestnictwo w życiu społecznym i zwiększać dostęp do aktywności i solidarności obywatelskiej – tłumaczy dyrektorka  i dodaje, że: – Program wskazuje działania, których celem jest międzypokoleniowa integracja i refleksja nad sytuacją osób starszych w naszej gminie. A tych jest i będzie coraz więcej.

Zgodnie z definicją osoby starszej przyjętej w ustawie o osobach starszych, na terenie gminy w roku 2019 żyło 4639 osób spełniających tę definicję. Osoby, które ukończyły 60 rok życia stanowiły 25,32% ogółu mieszkańców. Oznacza to, że co 4 mieszkaniec gminy już przekroczył 60 rok życia.

Co roku saldo to zwiększa się o 120 osób, co z kolei oznacza, że w ciągu czterech lat 2020–2023 w gminie Michałowice przybędzie 460–480 osób starszych, grupa ta będzie liczyła w 2023 r. ponad 5100 osób.

Nowe formy wsparcia seniorów

Wśród dobrze znanych form wsparcia takie jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dzienny Dom Seniora czy dopłaty do biletów WKD i dopłaty za wywóz odpadów, w Programie Polityki Senioralnej znalazły się nowe propozycje.

Spośród wielu obszarów na wyróżnienie zasługują:

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego – sprzęt będzie używany wielokrotnie, przez różne osoby – dzięki temu jedna inwestycja gminy może pomóc wielu seniorom przez długie lata. 

Bon usprawniający – czyli rodzaj dofinansowania, które seniorzy będą mogli wykorzystać głównie w obszarze usprawnienia ruchowego, w tym na edukację prozdrowotną, np. na ćwiczenia uśmierzające ból wywołany konkretnymi schorzeniami do powtarzania w domu.

Powołanie Gminnej Rady Seniorów – główną rolą rady  jest komunikowanie potrzeb osób starszych poprzez opiniowanie i konsultowanie dotyczących ich decyzji lokalnych władz, ale także może podejmować wiele innych działań na rzecz poprawy sytuacji seniorów.

Rozwój sąsiedzkiej usługi wolontarystycznej – koordynacja dla sąsiedzkiego wsparcia seniorów

Bon transportowy – forma pomocy dla osób, które potrzebują indywidualnego transportu, np. na wizytę u lekarza czy do szpitala. 

Mieszkanie wytchnieniowe –  wspar­cie dla mieszkańców opiekujących się osobami zależnymi (schorowanymi, nie w pełni sprawnymi lub wymagającymi codziennej i bezpośredniej opieki). Opiekun będzie mógł w bezpiecznym miejscu i pod dobrą opieką pozostawić swego seniora w sytuacji, gdy sam nie będzie miał możliwości sprawowania opieki, np. ze względu na konieczność  poddania się zabiegom medycznym dla poratowania swojego zdrowia lub na czas zapewnienia sobie odpoczynku w celu regeneracji sił.

Wzmocnienie aktywności fizycznej i rozwoju turystyki sportu i rywalizacji – dostosowanie przestrzeni publicznej do wykorzystania na rzecz zajęć sportowych dla osób starszych. 

Miejsca na działalność artystyczną seniorów i prezentowanie ich dorobku – pozwolą mniejszym grupom seniorów na działalność artystyczną z wykorzystaniem miejsc prywatnych.

Nieodpłatne poradnictwo prawne w kwestiach zasobów mieszkaniowych – ochrona i pomoc  seniorom przed nieuczciwymi praktykami pożyczkowymi czy oszustwami na tle finansowym.

Program daje także możliwość opracowania i uruchomienia programu osłonowego „Złota rączka” dla seniora, w którym to, np. zatrudniony przez Gminę pracownik wesprze w utrzymaniu infrastruktury mieszkaniowej i ogrodowej (drobne fachowe usługi; naprawy w mieszkaniu i ogrodzie).

Program Polityki Senioralnej to dokument kierunkowy. A to oznacza, że wskazane w nim plany mogą się różnić od ostatecznych rozwiązań zaproponowanych seniorom. Jest za to swojego rodzaju think-tankiem (zbiorem wiedzy ekspertów, poprzedzonej konsultacjami, bazą kreatywnych propozycji dla danej grupy, którą łączą wspólne potrzeby).

Program Polityki Senioralnej oprócz kre­atywnych rozwiązań wzmacnia działania od lat stosowane w gminie Michałowice.

Podkreśla ważność tych rozwiązań, które się sprawdziły – wyjaśnia Iwona Radzimirska, dyrektorka GOPS. – Są to rzeczy kluczowe, których nie mogło zabraknąć w dokumencie strategicznym. W okresie do 2024 roku działania uwzględnione w programie będą w sposób szczególny poddane analizie i oglądowi. Wychodzą naprzeciw indywidualnym potrzebom seniorów, w szczególności  tych osób, które mają poczucie, że dotychczasowe formy wsparcia nie były wystarczające lub atrakcyjne. Rozszerzamy więc działania – dodaje.

Nowa jakość wsparcia seniorów zostanie osiągnięta dzięki współpracy ekspertów z różnych dziedzin i ściśle powiązanych działań wspólnych między pięcioma referatami Urzędu Gminy Michałowice. By udało się zrealizować założenia programu planowane jest powołanie specjalnego zespołu, który będzie wdrażać rozwiązania. Niezbędne jest również zatrudnienie na poziomie UG pracownika, który będzie animatorem łączącym środowiska seniorów i realizatorów programu, który zadba o sprawną komunikację oraz aby planowane działania były jak najbardziej dostosowane do potrzeb.

Seniorzy stanowią bezcenny wkład w tożsamość naszego regionu. Ich doświadczenie i historie kształtują nie tylko przyszłe pokolenia, ale też wpływają na wspólną dla nas codzienność. Bo to właśnie oni licznie angażują się w życie gminy Michałowice. Wszyscy powinniśmy wspierać działania dla seniorów, bo każdy z nas, prędzej czy później, będzie jednym z nich.

UG Michałowice

Zdj. M. Marcysiak

MS 21/2020, 26 listopada 2020