DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Program zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki z dofinansowaniem z gminnego budżetu

Gmina Ożarów Mazowiecki rozpoczyna realizację pilotażowego Programu zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych z dofinansowaniem z gminnego budżetu.

Od dawna obserwujemy duże zainteresowanie ze strony mieszkańców odnawialnymi źródłami energii, których posiadanie pozwala na obniżenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Już kilkukrotnie gmina ubiegała się o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na tego typu inwestycje dla mieszkańców. Zainteresowanie takim wsparciem ze strony jednostek samorządu terytorialnego jest ogromne, a ilość środków finansowych przeznaczanych na ten cel niewystarczająca. Z powodu braku możliwości pozyskania dofinansowania na tego typu zadania ze środków unijnych czy krajowych, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zainicjował prace nad wprowadzeniem gminnego programu, który pozwoli na montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych. Środki z budżetu gminy pozwolą na instalację nowoczesnych instalacji odnawialnych źródeł energii, które realnie wpłyną nie tylko na obniżenie rachunków za energię elektryczną w domostwach zakwalifikowanych do udziału w programie mieszkańców, ale również przyczynią się do poprawy jakości powietrza.

Główne założenia programu

Program obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy.

Beneficjent może uzyskać maksymalnie do 50% dofinansowania wartości instalacji fotowoltaicznej wraz z usługą montażu, jednak dofinansowanie to nie może wynieść więcej niż 12 000 zł brutto.

Dofinansowanie gminne nie wyklucza możliwości ubiegania się mieszkańca o dodatkowe dotacje z zastrzeżeniem, że nie mogą przekroczyć 100% wartości instalacji fotowoltaicznej.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych będzie realizowany przez Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Szacunkowy koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wartość wkładu własnego Beneficjenta Programu będą zależały od oferty Wykonawcy, o którym mowa powyżej.

Ocena kwalifikacji uczestników w Programie zostanie przeprowadzona przez Referat Funduszy Zewnętrznych w dwóch etapach, przed utworzeniem listy rankingowej (na podstawie uproszczonego audytu energetycznego wykonywanego na zlecenie Gminy), a następnie przed podpisaniem Umowy (ocena spełniania warunków uczestnictwa).

Program nie dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznej w obiektach:

zlokalizowanych pod adresem, w którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza (niezależnie czy jest ona prowadzona pod tym adresem, czy jedynie zarejestrowana);

użytkowanych sezonowo;

ogrzewanych kotłami na paliwa stałe;

pokrytych płytami cementowo-azbestowymi (eternitem);

ze złym stanem pokrycia dachowego;

zamieszkałych krócej niż 12 miesięcy.

Dofinansowanie udzielane jest w formie wsparcia rzeczowego, nie pieniężnej dotacji, dlatego nie ma możliwości refundacji kosztów poniesionych na instalacje fotowoltaiczne wykonane indywidualnie przez mieszkańca.

Uprawnionymi do objęcia wsparciem są wszyscy mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, którzy przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazali w zeznaniu podatkowym Gminę Ożarów Mazowiecki jako miejsce zamieszkania.

Rolnikom niepracującym i nieprowadzącym działalności gospodarczej przysługuje prawo do uzyskania wsparcia pod warunkiem, że są zameldowani na stałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Dokumentacja dotycząca naboru znajduje się na portalu internetowym ozarow-mazowiecki.pl w zakładce STREFA MIESZKAŃCA – FOTOWOLTAIKA.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie kompletnej, poprawnie wypełnionej deklaracji w terminie ogłoszonego naboru, tj. od dnia 17 listopada 2020 r. od godz. 8.00 do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 16.00.

Druki deklaracji należy składać:

w wersji papierowej – poprzez skrzynkę nadawczą zamontowaną na frontowej ścianie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2

lub

w wersji elektronicznej (skan) na adres mailowy: rfz@ozarow-mazowiecki.pl

Wszelkich informacji na temat Programu udzielają pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych:

kontakt telefoniczny: 22 731 32 28 (w środy: 10.00–18.00, w pozostałe dni tygodnia: w godz. 8.00–16.00),

kontakt e-mailowy: rfz@ozarow-mazowiecki.pl

Paulina Gajewska

Referat Funduszy Zewnętrznych

MS 20/2020, 5 listopada 2020