DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

PRUSZKÓW. Powstanie nowy, imponujący budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Znalazły się pieniądze – ruszyła budowa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie ma już 93-letnią historię. 14 października 2020 r. przy ul. Wapiennej 2 w Pruszkowie odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu dla Ośrodka.


Inicjatorką zorganizowania szkoły specjalnej w Pruszkowie była prof. dr Maria Grzegorzewska, twórca i dyrektor Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Pierwszą szkołę specjalną w Pruszkowie, w starym i zaniedbanym budynku czynszowym przy ul. 3-go Maja 8, zorganizował i został w 1927 r. jej pierwszym kierownikiem Marian Fuchs. Do 1939 r. stopniowo poprawiało się wyposażenie placówki, ale warunki lokalowe nie uległy poprawie.

Od 1929 r. jednym ze sponsorów szkoły została światowej sławy gwiazda filmowa Pola Negri. Przysłała z Ameryki czek na kwotę 3000 franków, jako pierwszą coroczną dotację.

Dzięki współpracy największa inwestycja edukacyjna w powiecie pruszkowskim zostanie zrealizowana

Po II wojnie światowej dwukrotnie zmieniała się lokalizacja ośrodka. W latach 1948–1952 katechetą w szkole był ksiądz – poeta Jan Twardowski, który w 2009 r. został mianowany patronem Ośrodka.

Obecną siedzibę SOSW przy ul. Wapiennej 2 oddano do użytku w 1962 r. Niestety, po wielu latach intensywnej eksploatacji infrastruktura budynku uległa znacznemu zużyciu.

Powiat Pruszkowski od 5 lat poszukiwał możliwości finansowania budowy nowej siedziby, ponieważ obecny budynek nie nadaje się do remontu. 

W ubiegłym roku Krzysztof Pruszyński, prezes zarządu „Fundacji Pruszyński” zadeklarował możliwość pokrycia 50 proc. kosztów inwestycji, która ma kosztować ok. 43 mln zł i podpisał ze Starostą Pruszkowskim Krzysztofem Rymuzą list intencyjny dotyczący dofinansowania budowy nowego obiektu.

4 mln zł dotacji w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” przekazał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Budowa będzie zakończona w ciągu dwóch lat

Budowę ośrodka podzielono na etapy. W pierwszym zostanie wybudowana część dydaktyczna, sala sportowa oraz infrastruktura techniczna. Zagospodarowany będzie również teren wokół placówki. Powstanie nowe boisko, bieżnia, plac zabaw, urządzenia rekreacyjne oraz zieleń. Drugi etap obejmie budowę internatu, zapewniającego opiekę dzieciom i młodzieży nie mieszkającym na stałe w Pruszkowie.

Maksymalna liczba użytkowników obiektu przewidywana jest na 150 uczniów (w tym dzieci i młodzież mieszkająca w internacie), 50 nauczycieli i rehabilitantów, 12 pracowników administracyjnych oraz 48 pracowników kuchennych, porządkowych, technicznych i zapewniających ochronę.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm PRK7 Nieruchomości oraz Trakcja PRKiI S.A. Całkowita wartość robót budowlanych to ponad 43 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2022 r.

Przedstawiciele najwyższych władz samorządowych i państwowych przybyli na pruszkowskie uroczystości

W dniu Święta Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela) odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego Ośrodka.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Krzysztof Pruszyński – Prezes Zarządu Blachy Pruszyński, Maciej Lasek – Poseł na Sejm RP, Stanisław Dymura – Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego, Agnieszka Kuźmińska – Członek Zarządu Powiatu, Grzegorz Kamiński – radny powiatu pruszkowskiego, członek zarządu powiatu, Michał Landowski – Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego, Katarzyna Rybińska – Prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom z SOSW w Pruszkowie, Paweł Kozieł – Prezes Zarządu PRK 7 Nieruchomości Sp. z o.o., ks. Prałat Marian Mikołajczak – Dziekan Dekanatu Pruszkowskiego, Anna Białecka – Przewodnicząca Rady Rodziców, Hubert Skrobuszewski – Przedstawiciel Uczniów, Arkadiusz Kosiński – Burmistrz Brwinowa, Urszula Nelken – Dyrektor Centrum Usług Oświatowych w Piastowie, dyrektorzy pruszkowskich szkół, przyjaciele SOSW.

Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zabrał głos w imieniu Premiera i Ministra Polityki Społecznej i Rodziny. Życzył pracownikom ośrodka wytrwałości i wiary w człowieka, które to cechy patron placówki, poeta, ks. Jan Twardowski tak mocno podkreślał. Zaznaczył, że trzeba dążyć do przywrócenia niepełnosprawnym godności i budowanie ich podmiotowości. Poinformował, że rząd przygotowuje strategię dotyczącą osób z niepełnosprawnością na lata 2022––2030. – W szkole specjalnej kluczową rolę grają rodzice, a państwo musi zapewnić odpowiednie warunki i miejsca na edukację dzieci, dostosowane do typu niepełnosprawności – dodał.

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego powiedział: – Cywilizacja ludzka polega na tym, że daje szansę godnie żyć każdemu, również tym, których los dotknął. (...) Naszym wyzwaniem cywilizacyjnym jest przygotowanie ich do życia, w miarę możliwości samodzielnego, bo rodzice kiedyś odejdą. Wspomniał też o swojej znajomości z ks. Twardowskim i o odwiedzinach w jego mieszkanku u sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu. Na zakończenie, podziękował kadrze pedagogicznej ośrodka i wszystkim nauczycielom „z naszej mazowieckiej wspólnoty”, za ich pracę, trud i zaangażowanie oraz życzył, żeby jak najprędzej wróciły normalne czasy.

Krzysztof Rymuza – Starosta Pruszkowski podziękował za wsparcie Urzędu Marszałkowskiego oraz Fundacji Pruszyńscy za bezprecedensową pomoc. Przyznał, że: – To jest wyzwanie dla Powiatu w niespotykanej dotąd skali, ale i przykład oddziaływania wspaniałego, wielkiego przedsiębiorstwa na losy mieszkańców. Wspomniał o planach powstania Domów Dziennej Opieki we współpracy z prywatnymi przedsiębiorcami. – To są lata niezwykłego rozwoju infrastruktury edukacyjnej w powiecie pruszkowskim – zakończył.

Zdzisław Sipiera – Poseł na Sejm RP, były Starosta Pruszkowski i Wojewoda Mazowiecki zaznaczył, że inwestycje w młodzież są najważniejsze, ponieważ edukacja jest najważniejszym elementem rozwoju społeczności. Pochwalił dużą liczbę takich inwestycji w Powiecie Pruszkowskim. Ten samorządowiec i urzędnik państwowy z ogromnym doświadczeniem zauważył, że jeżeli jest chęć do działania wspólnego, to odnosi się sukcesy. – Szczególnie w tych trudnych czasach musimy się wspierać.

Co to za placówka?

Dzięki prezentacji, przygotowanej przez nauczycieli, zebrani mogli zapoznać się z codziennością ośrodka, ze specyfiką zajęć. Fundamentalnym zadaniem ośrodka jest nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, ze specyficznymi potrzebami i możliwościami psychoedukacyjnymi. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, wychowawcze. Realizowane są różnego rodzaju projekty, programy i innowacje pedagogiczne. Wychowankowie zostają przygotowani do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym i społecznym. Biorą udział w różnorodnych konkursach, do szczebla ogólnopolskiego włącznie, przygotowują występy artystyczne. Dzięki wsparciu finansowemu darczyńców, korzystają z wycieczek szkolnych, bezpłatnych obiadów, otrzymują pomoce dydaktyczne, paczki świąteczne oraz pomoc rzeczową.

Rozpoczęły się prace murarskie

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod nową inwestycję odbyło się na terenie zaawansowanej już budowy. – Tym poświęceniem ogarniamy nie tylko samą budowę dla osób niepełnosprawnych. To jest miejsce służby drugiemu człowiekowi. Ogarniamy wszystkich nauczycieli i wychowawców, a przede wszystkim tych, którzy będą korzystać z tego Ośrodka. Po tych słowach ksiądz Dziekan Marian Mikołajczak ze współudziałem ks. Roberta dokonał aktu poświęcenia i odmówił modlitwę.

Dyrektor Krysińska, Adam Struzik, Krzysztof Rymuza, Krzysztof Pruszyński i Katarzyna Rybińska zabrali się do murowania.

Dyrektor Krysińska na pamiątkę wmurowania wręczyła symboliczne kielnie Marszałkowi Województwa, Staroście Pruszkowskiemu, Prezesowi Zarządu „Fundacji Pruszyńscy” – Krzysztofowi Pruszyńskiemu i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z SOSW – Katarzynie Rybińskiej.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości był jeszcze czas na kuluarowe rozmowy przy przekąskach i słodyczach.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 19/2020, 22 października 2020