DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Dofinansowanie dla dzieci w pieczy zastępczej

W dniu 20 lipca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim reprezentowanym przez Wicestarostę, P. Wojciecha Białasa oraz Członka Zarządu, P. Romualda Reszkę a Wojewodą Mazowieckim, P. Konstantym Radziwiłłem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Fundusze na realizację projektu pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014–2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Na realizację projektu pozyskano kwotę 566 055,00 zł, która zostanie przeznaczona na zakup:

  1. wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania, tj. laptopów wraz z oprogramowaniem dla dzieci w wieku szkolnym znajdujących się w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz specjalistyczne oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnością,

  2. środków ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych oraz płynu dezynfekcyjnego,
  3. wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej (m.in. lampy biobójcze, termo­metry bezdotykowe, przyłbice ochronne).

Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim do 30 września 2020 r.

MS 14–15/2020, 6 sierpnia