DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Realizacja gminnych projektów przy wsparciu funduszy zewnętrznych

Pierwsza połowa 2019 roku to realizacja projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych w latach ubiegłych, jak również aplikowanie o nowe środki, w tym krajowe.

Infrastruktura

Trwają prace związane z budową parkingu ,, Parkuj i Jedź” w Płochocinie w ramach projektu partnerskiego pn.: „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Już w wakacje mieszkańcy będą mogli korzystać z 83 miejsc parkingowych przeznaczonych dla samochodów osobowych, w tym 6 miejsc będzie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla rowerzystów udostępnione będą dwie zadaszone wiaty ze stojakami na rowery (łącznie 40 stanowisk). Wjazd na parking został zlokalizowany od ul. Handlowej oraz od ul. Długiej. Parking będzie bezpłatny i monitorowany. Na budowę parkingu gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie ok. 750 tys. zł.

Rozpoczęła się realizacja zadania dot. budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. stojaki rowerowe) w ramach projektu partnerskiego pn. ,, Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice”. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Dzięki realizacji inwestycji powstanie ok. 6 km tras rowerowych w zachodniej części gminy, które będą dofinansowane w wysokości ok. 3,7 mln zł.

Kontynuowane są prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II”. Aktualnie roboty budowlane prowadzone są w Płochocinie (ul. Stołeczna), w Ołtarzewie (ul. Nizinna), w Gołaszewie (ul. Wspólna) i w Koprkach (ul. Jaśminowa). Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest do końca bieżącego roku. Łączne dofinansowanie to ponad 10 mln zł.

Tereny zielone

W drugiej połowie roku planowane są prace modernizacyjne w Parku w Broniszach, na które pozyskano dofinansowanie w kwocie 75 tys. zł. Wykonane zostaną nowe alejki spacerowe, pielęgnacja drzewostanu, nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin, zamontowane ławki, kosze na śmieci, budki lęgowe dla ptaków i owadów. Modernizacja parku podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Trwa przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. ,, Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II”. Pierwszy etap był realizowany w latach 2016–2017. Tym razem dofinasowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie ponad 5 mln zł. Celem projektu jest rozwój terenów zieleni w Ożarowie Mazowieckim i jego obszarze funkcjonalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Parku Ołtarzewskiego.

Nowe wnioski o dofinansowanie

Gmina ubiega się również o dofinansowanie pochodzące ze środków krajowych m.in. z Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. W pierwszym półroczu bieżącego roku zostały złożone wnioski o wsparcie finansowe:

  • w wysokości 50 tys. zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw dla sześciu sołectw: Duchnice, Bronisze, Orły, Konotopa, Macierzysz i Wolskie. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych,

  • w wysokości 200 tys. zł na dofinansowanie budowy boiska przy nowej Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej,

  • w wysokości 100 tys. zł na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcicach ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ochrona atmosfery

Gmina rozpoczęła realizację „Gminnego Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2019”, współfinansowaną wyłącznie ze środków Budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki i polegającą na wymianie starych, nieefektywnych i nieekologicznych kotłów grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowoczesne, spełniające wymagania w zakresie efektywności energetycznej. Gminny Program cieszy się ogromnym zainteresowanym mieszkańców. Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy, który zapewni dostawę, montaż i pierwszy rozruch nowych kotłów grzewczych. Wymiana źródeł ciepła planowana jest w miesiącach lipiec–wrzesień przed nowym sezonem grzewczym.

Realizacja Gminnego Programu wymiany kotłów grzewczych zaplanowana jest również w latach 2020–2023.

Elżbieta Jastrzębska -Jóźwiak

Zastępca Burmistrza

MS 09/2019, 30 maja 2019