DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Właściciele działki zgłosili zamiar wycięcia drzew z posesji przy ul. Dzieci Warszawy 42

Właściciele działki przy ul. Dzieci Warszawy 42 zgłosili zamiar wycięcia kolejnych, tym razem 204 drzew ze swojej posesji. Zgodnie  z ustawą* wycinka drzew z własnej posesji przez osoby prywatne nie wymaga zgody urzędu.  Jedyną formą prawną, jaką w obecnej sytuacji mógłby zastosować Urząd, jest wniesienie tzw. sprzeciwu do wycinki. Prawo określa dokładnie podstawy wniesienia takiego sprzeciwu. Można to zrobić tylko,  jeśli drzewa rosną na:

  • nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

  • terenie chronionym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

  • terenach objętych ochroną (np. parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000),

  • jeśli drzewa mogą zostać uznane za pomniki przyrody.

W obecnej sytuacji nie możemy powołać się na żadną z tych przesłanek – teren należy do  właścicieli prywatnych, drzewa nie są objęte ochroną prawną. Monitorujemy sprawę.

W wyniku przeprowadzanych kilkakrotnie oględzin  pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska tutejszego urzędu stwierdzili obecność dwóch ptasich gniazd w koronach drzew, a w ostatnim czasie potwierdzili także obecność  na tym terenie gatunków ściśle chronionych  –  sikorki modraszki i sikorki bogatki. Informację o tym fakcie przekazaliśmy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ), który jest władny podjąć dalsze decyzje w tej sprawie.

Burmistrz  dzielnicy stosując zasadę przezorności**, mówiącej o tym, że  ten kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  z prośbą o pilne podjęcie działań mających na celu ochronę siedlisk ptasich i tym samym drzewostanu przy ul. Dzieci Warszawy w Ursusie.  Na podstawie protokołu sporządzonego przez urząd dzielnicy, DROŚ powiadomił policję o nielegalnym wycięciu drzewa, na którym zlokalizowane było ptasie gniazdo (przy poprzedniej wycince).

Obecnie pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska prowadzą oględziny oraz inwentaryzację drzew. Wycinka nie może rozpocząć się do czasu zakończenia prac przez urzędników, jednocześnie czekamy na stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

  • art. 83f ust. 14 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55)

  • art. 6 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 – j.t.)

UD Ursus

MS 02/2021, 18 lutego 2021