DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Komunikat w sprawie finansowania oświaty i wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli

Od 1 września 2019 r. dodatek motywacyjny dla pedagogów piastowskich placówek wzrośnie do 7,5% poziomu wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym na jeden etat nauczyciela we wszystkich typach placówek. Wzrost ten – co bardzo istotne – przywróci stan sprzed 27 grudnia 2011 r., gdy to uchwałą Nr XVI/84/2011 obniżono, na wniosek Burmistrza Marka Kubickiego, pulę dodatków dla nauczycieli, wskazaną w uchwale Nr XLVII/220/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 marca 2009 r. z 7,5 do 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.

Oświata to sfera szczególnej uwagi i troski ze strony samorządu, a zarazem największy w Piastowie i stabilny pracodawca. Miasto od dawna stawia na dobrze wykształconą kadrę. Od lat, nawet wtedy gdy nie było to obligatoryjnym zapisem, przeznaczało środki na dokształcanie nauczycieli, zatrudniało doradców, współdziałało z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zapewnia w ten sposób opiekę nad młodymi nauczycielami, a także różnorakie szkolenia i konkursy. Uczniowie z kolei mają bardzo dobre warunki do nauki w mało licznych klasach.

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podstawowym źródłem finansowania zadań oświatowych powinna być część oświatowa subwencji ogólnej. Tymczasem od lat zapewnia ona zaledwie ok. 45% nakładów i jest źródłem dalece niewystarczającym. Wydając corocznie na oświatę ponad drugie tyle ile otrzymuje z subwencji, Piastów należy do rekordzistów w kraju.

Najwięcej środków w oświatowym budżecie pochłaniają wynagrodzenia nauczycieli. Na ten cel w 2017 roku wydaliśmy 27,5 mln zł, w 2018 – blisko 30 mln zł, a na 2019 rok zaplanowane zostało ponad 34 mln zł. Pieniędzy z budżetu państwa, przekazywanych miastu w postaci subwencji oświatowej, wystarcza na pokrycie zaledwie dwóch trzecich tych kwot. W roku 2017 mieszkańcy Piastowa ze swoich podatków dołożyli do finansowania zadań oświatowych 21,8 mln zł, w roku 2018 – 22,9 mln zł, a w 2019, jeśli subwencja wyniesie 20,2 mln zł, różnica pokryta z kieszeni mieszkańców naszego miasta przekroczy 27,5 mln zł.

Dodatkowym, nieplanowanym, a bardzo istotnym wysiłkiem dla gminnego budżetu, okazały się środki poniesione przez miasto wyłącznie na zadania związane z reformą oświaty. Wyniosły dotychczas 5,8 mln zł. Znaczną część tej kwoty – ponad 4,7 mln zł – stanowiły wynagrodzenia pracowników, których liczba wzrosła przez ostatnie dwa lata o 81 osób. W związku z reformą edukacji w roku szkolnym 2016/2017 w piastowskich placówkach pojawiły się nowe oddziały i przybyło nauczycieli. Najbardziej widoczny przyrost nastąpił w 2017 roku, ale liczba nowo zatrudnianych pedagogów wciąż rośnie. W tym kontekście, tylko zapowiedziane dotychczas przez MEN podwyżki płac nauczycieli, będą przez trzy najbliższe lata kosztowały Piastów dwa i pół miliona złotych.

Zabezpieczenie potrzeb finansowych kadry, a także infrastruktury oświatowej, w sytuacji gdy środki z subwencji pokrywają znacznie mniej niż połowę tych nakładów, to dla samorządu duże obciążenie. Podniesienie od 1 września wysokości dodatków motywacyjnych do poziomu sprzed siedmiu lat to dla tegorocznego budżetu Piastowa dodatkowe koszty rzędu 110 000 zł, a w kolejnych latach ponad 330 tysięcy zł. Mimo wszystkich, zarysowanych powyżej trudności, samorząd wprowadzi zmiany wysokości wynagrodzeń nauczycieli w części regulowanej przez organ prowadzący. Będzie to przywróceniem stanu sprzed listopada 2012 r.

Grzegorz Szuplewski

Burmistrz Miasta Piastowa

Urszula Nelken

Dyrektor Centrum Usług Oświatowych

MS 02/2019, 7 lutego