DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Piastów do tej pory posiada jeden mobilny punkt zlokalizowany przy Al. Krakowskiej, na terenie targowiska miejskiego, czynny w czwartki w godzinach 12–19.

Kluczowym miejscem dla prawidłowej segregacji odpadów jest w każdej gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W Piastowie, zostanie wkrótce uruchomiony nowo wybudowany PSZOK.

Do PSZOK mieszkańcy będą mieć możliwość samodzielnego oddawania odpadów takich jak:

■ papier / makulatura – gazety, katalogi, ulotki reklamowe, książki, pudełka;

■ tworzywa sztuczne – plastikowe butelki po napojach bez zawartości, torebki foliowe, plastikowe doniczki, wiadra, styropian;

■ opakowania wielomateriałowe

■ metale/złom metalowy – puszki, kapsle, drobny złom metalowy

■ szkło: opakowaniowe (butelki szklane, słoiki szklane, opakowania szklane bez zawartości),

■ opakowania wielomateriałowe – kartony po napojach

■ odpady ulegające biodegradacji – trawa, liście

■ chemikalia – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne i inne, rozpuszczalniki, aerozole, detergenty przyjmowane w oryginalnych opakowaniach z dokładnym opisem co znajduje się w środku

■ opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach

■ zużyte baterie i akumulatory;

■ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz lampy fluorescencyjne (rtęciówki, świetlówki itp.)

■ odzież, tekstylia

■ przeterminowane leki

■ meble i inne odpady wielkogabarytowe

■ popiół

■ zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych;

■ gruz ceglany i betonowy (tynk, posadzka, skuty cement odpady pochodzące z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo budowlanych)

■ odpady budowlane i rozbiórkowe – styropian z cementem i klejem (brudny), resztki pianki montażowej, tapeta, płyta karton gips, umywalki, sedesy, wanny i inne odpady budowlane zmieszane)

Powstały punkt nie jest jedynie wypełnieniem prawnych zobowiązań samorządu a samo udostępnienie zgodnego z normami środowiskowymi Punktu nie wystarczy aby mieszkańcy mogli z niego korzystać. Powinien być on łatwo dostępny i wygodny.
Nowy PSZOK zlokalizowany zostały w dogodnym punkcie miasta, przy ul. Poniatowskiego, z dala od zabudowy mieszkalnej i będzie otwarty aż 6 dni w tygodniu. Mieszkańcy, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami będą mogli samodzielnie dostarczać zgromadzone w sposób selektywny odpady komunalne, jakie powstały w gospodarstwach domowych.

Takie rozwiązanie służy mieszkańcom jak i środowisku. Łatwiejszy dostęp do punktu odbioru odpadów skłoni ludzi do zachowań proekologicznych.

Na PSZOK znajdować się będą kontenery i pojemniki na odpady oraz najazdowa waga samochodowa do precyzyjnego ważenia odpadów.

Innowacyjnym rozwiązaniem w nowym PSZOK, będzie podjęcie próby dawania przedmiotom „nowego życia”, tj. punkt drobnych napraw sprzętów, które po reperacji mogą zostać oddane do ponownego użytku. Dzięki temu działaniu choć w części zapobiegniemy powstawaniu odpadów a poprzez odzysk części surowców będzie sprzyjać zmniejszeniu odpadów które trzeba składować.

Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Joanna Rogozińska

UM Piastów

MS 1/2020, 16 stycznia 2020