DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Nowo wybudowana kanalizacja oddana do użytku

Gmina Ożarów Mazowiecki od lat inwestuje w rozwój sieci kanalizacji sanitarnej, w celu poprawienia jakości życia mieszkańców, a także w trosce o czystość otaczającego nas środowiska. Tym samym realizuje wymogi Unii Europejskiej oraz przepisy prawa polskiego w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

W 2020 roku Gmina Ożarów Mazowiecki zakończyła realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II”, w ramach którego zachodnia część gminy wyposażona została w nowe odcinki zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości blisko 28 km. Unijne dofinansowanie w postaci niespełna 12 milionów zł pozwoliło na wybudowanie tej infrastruktury w miejscowościach Święcice, Płochocin Wieś, Gołaszew, Koprki czy części Ołtarzewa. Dodatkowo kompleksowej modernizacji poddano Stację Uzdatniania Wody w Święcicach, dzięki czemu poprawie uległy parametry jakości wody oraz zwiększona została wydajność jej produkcji i zdolności magazynowania. Całkowita wartość projektu przekroczyła 23 miliony zł. Teraz przyszedł czas na osiągnięcie tzw. efektu ekologicznego – dlatego też, niezwykle istotne jest podłączenie posesji będących w zasięgu nowo wybudowanej infrastruktury.

W związku z tym, przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Nieprzyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, w przypadku istnienia takiego obowiązku, stanowi wykroczenie, określone w art. 10 ust. 2 ww. ustawy, zagrożone karą grzywny bądź wykonaniem zastępczym przyłącza na koszt właściciela. Posiadanie zbiornika bezodpływowego nie zwalnia właścicieli posesji z obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. Natomiast wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do gleby powoduje skażenie wód gruntowych i degradację środowiska naturalnego, przez co jest niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców. Należy podkreślić, że przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej to, oprócz wygody i dbałości o ekologię, również wymierna korzyść ekonomiczna dla użytkowników. Przy aktualnie obowiązujących stawkach za odbiór ścieków z gospodarstw domowych, koszty ponoszone przez mieszkańców z tego tytułu ulegną znaczącemu obniżeniu.

W związku z powyższym zachęcamy do wykonania przyłącza kanalizacyjnego na terenie Państwa nieruchomości, zgodnie z procedurą podłączeniową odpowiednią dla sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, a następnie zgłoszenia się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim, celem zawarcia umowy na odbiór ścieków.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Łukaszem Czyżem:

Paulina Gajewska

Jednostka Realizująca Projekt

MS 01/2021, 4 lutego 2021