DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 2021

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych – na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

Celem konkursu jest budowanie partnerstwa między Miastem Piastów a organizacjami pozarządowymi w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów lokalnych poprzez dofinansowanie następujących zadań:

  1. Całoroczna organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym. Planowana kwota 177.000 zł.
  2. Całoroczna organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie zajęć w Ognisku. Planowana kwota 30.000 zł ( I transza, realizacja do dnia 30 czerwca 2021 r.).
  3. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach akcji „Wakacje w mieście” w terminie 1.07 – 31.08.2021 r. dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Planowana kwota 15.000 zł. Dopuszcza się organizację zajęć dla grup minimum 30 osobowych, okres minimalny realizacji zadania 14 dni. Przyznana kwota będzie proporcjonalna do okresu trwania zadania i liczby uczestników.
  4. Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury i tradycji narodowej. Planowana kwota 20.000 zł.
  5. Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, walka z bezdomnością zwierząt oraz dokarmianie zwierząt na terenie Miasta Piastowa (działalność całoroczna). Planowana kwota 11.000 zł.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie w kancelarii Urzędu Miasta Piastów ul. 11-Listopada 2 w terminie do dnia 19 lutego 2021 r. do godz. 15.00 oferty wraz z załącznikami na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2057). Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej nazwą i numerem zadania.

Szczegółowe zasady dotyczące składania ofert znajdują się na stronie Miasta Piastowa: www.piastow.pl – „Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 2021”, tam też znajdują się wzory druków do pobrania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:

  • 22 770 52 05 – Sekretarz Miasta Piastowa,
  • 22 770 52 16 – Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych.


MS 01/2021, 4 lutego 2021