DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

Budżet Piastowa na rok 2021

Na pierwszej w tym roku sesji, 26 stycznia, Rada Miejska w Piastowie podjęła uchwałę budżetową na rok 2021 i uchwałę ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2021–2041. W tym roku nastąpiło to o miesiąc później niż w poprzednich latach.

Projekt budżetu został przygotowany w sposób odpowiedzialny, bezpieczny i konserwatywny w dobrym tego słowa znaczeniu. No i oczywiście zgodny z obowiązującymi przepisami, tak jak zawsze czynimy. Wprowadzone zostały tylko niewielkie poprawki w stosunku do projektu przygotowanego zgodnie z ustawowym obowiązkiem na 15 listopada ub. roku. Ten projekt przedłożony Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej został przez tę instytucję oceniony bardzo pozytywnie, praktycznie bez uwag, tak jak Wieloletnia Prognoza Finansowa, kolejny ważny dokument niezbędny do prowadzenia odpowiedzialnej polityki finansowej miasta.

Prognozowane dochody i wydatki

Biorąc pod uwagę ogólnie trudną i niepewną sytuację, tegoroczny budżet jest dokumentem prorozwojowym, zapisaliśmy w nim wysoką kwotę zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. W liczbach ogólnych prognozowane dochody miasta określone zostały w wysokości 139 550 048,34 zł, co stanowi wzrost o prawie 5,5% w stosunku do dochodów ubiegłorocznych. Co warto podkreślić, planujemy o 10% wyższe niż w roku 2020 dochody własne. Po stronie wydatkowej ogólny wzrost w stosunku do ubiegłego roku przewidziany jest na poziomie niewiele przekraczającym 3%. Wydatki ogółem przewidujemy w wysokości 142 666 816,99 zł.

Struktura wydatków

Istotne znaczenie dla oceny budżetu ma struktura wydatków. Wydatki bieżące planujemy na niższym poziomie (ok. 2%), a wydatki majątkowo-inwestycyjne znacznie, bo blisko 40% wyższe niż w roku ubiegłym. Kwota tegorocznych wydatków majątkowych zaplanowana jest w wysokości 2 332 782 256 zł. Te liczby najlepiej opisują prorozwojowy charakter tegorocznego budżetu.

W tegorocznym budżecie zapisany jest deficyt w wysokości 3 116 768,65 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z kilku źródeł, m.in. wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz kredytów i pożyczek długoterminowych.
Zaplanowane wydatki Miasta Piastowa według działów z największym finansowaniem przedstawiają się następująco:
 • oświata i wychowanie 49 443 795,32 zł,
  rodzina 32 339 448,25 zł,
 • transport i łączność 13 805 967,77 zł,
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 012 282,00 zł,
 • administracja publiczna 10 567 301,00 zł,
 • gospodarka mieszkaniowa 8 159 332,25 zł,
 • pomoc społeczna 4 317 811,00 zł,
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 948 435,61 zł.

Wśród wydatków majątkowych warto wymienić takie zadania inwestycyjne jak:
 • przebudowa fragmentu ul. E. Orzeszkowej (od ul. Harcerskiej do Al. Tysiąclecia),
 • przebudowa ul. S. Okrzei,
 • kolejne etapy realizacji centrum przesiadkowego „Parkuj i jedź”,
 • realizacja zadania „Piastów Wi-Fi”,
 • odnowa tkanki mieszkaniowej,
 • dokończenie budowy filii przychodni SPZOZ Piastun,
 • rewitalizacja placów zabaw,
 • dokończenie rewitalizacji zabytkowej „Willi Millera” oraz
 • współfinansowanie budowy wiaduktu nad torami kolejowymi łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską.

Planowane realizacje związane z pozyskaniem środków zewnętrznych

To oczywiście część zadań, tych z największym finansowaniem. Mamy zaplanowane do realizacji kolejne, a wśród nich: budowę nowych dróg, instalacji infrastrukturalnych, nowe działania w zakresie poprawy stanu środowiska. Liczymy na pozyskanie nowych, zewnętrznych środków finansowania ważnych dla miasta zadań inwestycyjnych. Oczekujemy z niecierpliwością na wyniki postępowań konkursowych, m.in. z funduszy norweskich i EOG, do których złożyliśmy kilka wniosków, które przeszły pierwszą weryfikację z dobrą oceną. Najważniejszy z nich to oczywiście wniosek „NewCity.Wielokfunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” zgłoszony w II etapie konkursu „Rozwój lokalny”.

Grzegorz Szuplewski

Burmistrz Miasta Piastowa

MS 01/2021, 4 lutego 2021