DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Nadchodzą zmiany w gospodarce odpadami

W związku  z rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami i kolejnymi zmianami narzuconymi gminie przez przepisy prawne, od 1 lipca wzrosną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

Przez pięć lat, czyli od początku działania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, udało nam się utrzymać stawki opłat na poziomie 11 zł za odpady zbierane selektywnie, oraz 22 zł za odpady zbierane w sposób nieselektywny. Aktualna umowa z firmą realizującą usługę odbioru i zagospodarowania odpadów obowiązuje do 30 czerwca br. Z rozstrzygniętego przetargu na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Ożarów Mazowiecki na kolejny okres wynika, że odpady w dalszym ciągu odbierane będą przez firmę Byś Sp. z o.o., jednak koszty realizacji usługi wzrosną. Dotychczas odbiór i zagospodarowanie odpadów kosztował nas ok. 3,2 mln zł rocznie. Od lipca roczne opłaty wzrosną o 50% i będą wynosiły ok. 4,8 mln zł.

Na oferowaną cenę usługi odbioru i zagospodarowania odpadów wpływa kilka czynników:

1) na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska zmieniła się wysokość opłat za składowanie odpadów (pozostałości z sortowania), w 2017 r. wynosiła ona 24,15 zł za tonę, w 2018 już 140 zł za tonę, w 2019 r. – 170 zł za tonę, a w 2020 r. składowanie tony odpadów kosztować będzie 270 zł,

2) na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów na terenie całej Polski wprowadzony zostaje jednakowy model selektywnego zbierania odpadów, rozwiązanie takie wpływa równocześnie na wysokość ceny usługi, zwiększając liczbę frakcji odpadów zbieranych selektywnie z czterech do pięciu, czyli będziemy dodatkowo oddzielnie zbierać papier i tekturę.

3) wzrost ilości odpadów odbieranych od mieszkańców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami komunalnymi jest systemem samofinansującym się, czyli jego koszty muszą być pokrywane z opłat pobieranych od wytwórców odpadów. To między innymi decyduje o konieczności podwyższenia obecnych stawek. Na sesji 26 kwietnia br. Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim podjęła uchwałę, na mocy której od dnia 1 lipca br. miesięczna stawka opłat za odpady segregowane wynosić będzie 15 zł za osobę, a za odpady niesegregowane 26 zł za osobę.

Gmina, aby minimalizować koszty związane z odbiorem odpadów w ramach umów z obecną firmą, zagwarantowała i dalej gwarantuje pojemniki na odpady zmieszane dla mieszkańców, jak również zapewnia obsługę administracyjną. Koszt tego rodzaju pomocy wynosi ok. 2 zł wysokości stawki na mieszkańca miesięcznie.

Pamiętajmy również, że każdy z nas ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, a także dokładniejsze ich segregowanie.

Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami nie będzie wiązał się z koniecznością ponownego składania deklaracji przez mieszkańców.

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

MS 9/2018, 9 maja 2018