DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Bilet metropolitalny – karta mieszkańca Piastowa

Od dnia 3 grudnia 2018 roku mieszkańcy Piastowa będą mieli możliwość otrzymać Bilet Metropolitalny – „Kartę Mieszkańca Piastowa”, która pozwoli na korzystanie ze zniżek na przejazdy komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w ramach programu „Warszawa +”. Zgodnie z Uchwałą NR LIII/394/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 października 2018 roku wysokość dopłat wyniesie:

Obsługą wniosków oraz wydaniem kart zajmować się będzie Punkt Obsługi „Karty Mieszkańca Piastowa”
zlokalizowany przy Al. Krakowskiej 4.

Punkt czynny będzie w godzinach:

  • poniedziałek–piątek: 8:00–20:00,
  • sobota: 9:00–13:00.

Podstawą wydania Karty jest prawidłowo wypełniony formularz wniosku – dostępny w  Punkcie Obsługi, Urzędzie Miejskim w Piastowie oraz na stronie internetowej: www.piastow.pl. Zdjęcia do karty wykonywane będą na miejscu.

Przy składaniu wniosku konieczne będzie:

  • Okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem przez pełnoletnie osoby składające wniosek:
a) w przypadku dzieci uczących się, do ukończenia 21 roku życia lub studentów do ukończenia przez nich 26 roku życia:

okazanie ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej w przypadku osób zameldowanych w Mieście Piastowie,

okazanie ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej oraz odpisu aktu urodzenia dziecka w przypadku osób niezameldowanych, a zamieszkujących w Mieście Piastowie;

b) w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poprzez okazanie zaświadczenia wydanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie;

c) w przypadku opiekuna prawnego poprzez okazanie odpisu postanowienia sądu o  ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem, a w przypadku przysposobienia odpis orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka;

  • Okazanie potwierdzenia rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w  Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem Miasta Piastowa jako miejsca zamieszkania, za ubiegły rok, poprzez przedstawienie do wglądu jednego z poniższych dokumentów:

a) pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły podatku od osób fizycznych opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego – pieczęcią wpływu z datą,

b) pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły wraz z  dokumentem nadania na poczcie ze wskazanym adresem nadawcy oraz odbiorcy Urzędu Skarbowego w Pruszkowie,

c) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania o  wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Miasta Piastowa jako miejsca zamieszkania,

d) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok ubiegły, z  jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem Miasta Piastowa jako miejsca zamieszkania i rozliczaniu podatku w  latach ubiegłych;

e) pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO) zeznania podatkowego za rok ubiegły, wydanego przez elektroniczna skrzynkę podawczą systemu elektronicznego administracji podatkowej;

Dzieci uczące się, do ukończenia 21 roku życia lub studenci do ukończenia przez nich 26 roku życia, którzy nie są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych uprawnieni są do zniżek na podstawie deklaracji podatkowej okazanej przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Weryfikację uprawnień potwierdzał będzie pracownik, w punkcie wydawania kart, na wniosku o wydanie Karty.
Karta ważna będzie 18 miesięcy od wydania. Przedłużenie ważności karty będzie wymagało ponownego złożenia dokumentów. Kodowanie biletów na otrzymanej Karcie możliwe będzie tylko w Punktach Obsługi Pasażera Zarządu Transportu Miejskiego.

UM Piastów

MS 21/2018, 6 grudnia 2018