DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

Piastów NewCity. Jest plan rozwoju miasta na nową dekadę

W piątek 30 października minął termin złożenia wniosku z załącznikami w ramach II etapu konkursu Rozwój lokalny ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, współfinansowanego z Funduszy Norweskich i EOG. Do złożenia wniosku uprawnione były 54 małe i średnie miasta wyłonione spośród 213 w wyniku I etapu naboru przeprowadzonego w 2019 roku. Piastów znalazł się wśród nich po dobrej ocenie koncepcji NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa złożonej w I etapie konkursu. Wraz z wnioskiem złożone zostały dwa obszerne załączniki, którymi są: „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Piastowa do roku 2030” i „Plan Rozwoju Instytucjonalnego”. Oba w sposób komplementarny doprecyzowują działania przewidziane w wizji rozwoju NewCity.

Celem wiodącym działań zaplanowanych w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Piastowa do roku 2030 jest nowa wizja miasta – Piastów miastem nowoczesnym, dostosowanym do wyzwań cyfrowej gospodarki i zachodzących zmian klimatycznych, oferującym wysokiej jakości usługi publiczne i włączającym mieszkańców w zrównoważony rozwój miasta oparty na diagnozie potrzeb zmieniającego się społeczeństwa. Aby osiągnąć tak zaplanowany obraz Piastowa przewiduje się, wykorzystując istniejący potencjał rozwojowy miasta, prace w zakresie budowy / rozbudowy / modernizacji obiektów infrastrukturalnych oraz działania związane z kreowaniem, udoskonaleniem i integracją funkcji „miejskich” takich jak: administracja, edukacja, sport, ochrona zdrowia, rekreacja, ochrona środowiska, kultura, komunikacja, bezpieczeństwo, handel i usługi. Niestety nie wszystkie z usług o charakterze publicznym miasto może obecnie oferować na poziomie oczekiwań mieszkańców, co hamuje rozwój i obniża jakość życia.

Zasadność działań infrastrukturalnych i miękkich z pewnością jasno wypływa z potrzeb mieszkańców. Aby uwzględnić wymagane systemowe podejście do rozwoju lokalnego i zmniejszanie ubóstwa oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i założyć strategiczne, zintegrowane i kompleksowe zarządzanie miastem, mające na celu poprawę sytuacji mieszkańców w szeroko pojętych obszarach problemowych, m.in. w zakresie: ochrony środowiska, efektywnej i czystej energii, małych i średnich przedsiębiorstw, biznesu, edukacji, warunków mieszkaniowych, zatrudnienia, zdrowia, systemów zarządzania transportem, określono trzy niżej wymienione cele nadrzędne rozwoju Piastowa:

Nadrzędne cele rozwoju Piastowa

I. Dostosowanie kompetencyjne sektora edukacji, przedsiębiorców, pracowników administracji publicznej i mieszkańców Piastowa do wyzwań rewolucji cyfrowej zachodzącej w produkcji, usługach i na rynku pracy.

II. Wysoki poziom dojrzałości usług publicznych i partycypacji społecznej (kapitału społecznego) kluczowym czynnikiem społecznym warunkującym dynamiczny i zrównoważony rozwój miasta.

III. Poprawa stanu środowiska naturalnego jako podstawa integracji społecznej wokół międzysektorowych inicjatyw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi miasta, niezbędnym warunkiem zwiększenia komfortu życia mieszkańców.

Można wyróżnić następujące elementy składowe potrzebne do osiągnięcia ww. trzech celów nadrzędnych:

 • Zarządzanie miastem w sferze energii, bezpieczeństwa publicznego, odpadów, wody oraz infrastruktury publicznej w obszarze sportu, kultury, oświaty, zdrowia, usług publicznych, opieki i wychowania, oparte o nowoczesny i efektywny system zbierania i przetwarzania danych, centrum zarządzania usługami i wykwalifikowaną kadrę;
 • Obszar edukacji od poziomu przedszkola do klasy maturalnej szkoły średniej dostosowany programowo, kompetencyjnie i infrastrukturalnie do wyzwań gospodarki 4.0, w tym przede wszystkim w zakresie łączenia sfery oświaty z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi, biznesem i potrzebami zmieniającego się rynku produktów i usług;
 • Utworzenie infrastruktury umożliwiającej sieciowanie, wzajemne wspieranie, coworking, promocję, komunikację, większą efektywność kosztową i kompetencyjną, wyższy poziom dostosowania oferty do potrzeb grup wykluczonych, doradztwo w zakresie uczenia się przez całe życie, wspieranie kreatywności i aktywizacji podmiotów z trzeciego sektora i MŚP.

Na podstawie diagnozy sytuacji miasta, wynikającej z dokumentów strategicznych i opinii mieszkańców zebranych w trakcie prac analitycznych na potrzeby projektu NewCity, przewidziane są działania wzmacniające w 4 obowiązkowych dla projektu wymiarach tematycznych:

Środowiskowy:

 • związane z pogarszającym się stanem środowiska oraz adaptacją do zmian klimatu (walka z niską emisją, organizowanie terenów zielonych i rekreacyjnych);
 • kierunek samowystarczalności energetycznej (Centrum Zarządzania Energią, klaster fotowoltaiki);
 • edukacja (gospodarka odpadami, oszczędzanie energii, reuse i repair: edukacja w ramach PSZOK).

Społeczny:

 • zapobieganie wyludnianiu, migracji do Warszawy;
 • ograniczenie starzenia się społeczeństwa;
 • Centrum Edukacyjne (dostępne dla różnych grup wiekowych);
 • promocja zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie (dostęp do nowoczesnej ochrony zdrowia – diagnostyka i edukacja);
 • wspomaganie inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego zaangażowania mieszkańców w różnym wieku we współdecydowanie o mieście;
 • rewitalizacja, programy ograniczenia ubóstwa i aktywizacji osób wykluczonych;
 • upowszechnianie sportu (poprawa infrastruktury i jej udostępnienie dla mieszkańców);
 • aktywizacja organizacji pozarządowych (przestrzeń na działalność, pomoc w networkingu), wspieranie ich rozwoju i dzielenie się realizacją zadań publicznych;
 • poprawa standardów dostępności.

Gospodarczy:

 • wsparcie dla przedsiębiorców – udostępnienie przestrzeni coworkingowej, edukacja;
 • przygotowanie kadr dla lokalnego biznesu – dostosowana oferta edukacyjna i specjalistyczne kursy;
 • stworzenie warunków dla przemysłu 4.0;
 • poprawa poziomu przedsiębiorczości lokalnej.

Instytucjonalny:

 • poprawa jakości usług, dostępności urzędu i urzędników w obszarze mobilności i wiedzy;
 • rozwój systemu e-usług (edukacja pracowników urzędu oraz mieszkańców, dostępność, strefa darmowego, miejskiego, bezprzewodowego internetu);
 • powołanie Rady inicjatyw społecznych;
 • racjonalne zarządzanie wykorzystaniem mediów (energia, gaz, woda);
 • rozwój klastra energetycznego i współpracy z sąsiednimi gminami.


Zaplanowane działania oddziaływają natomiast na następujące 3 sfery, stanowiąc integralną wizję programową:

Przestrzenna:

 • nowa wizja centrum miasta – utworzenie centrum funkcjonalnego i miejsca spotkań;
 • organizowanie nowej struktury podziału nieruchomości w zmarginalizowanych/ zdegradowanych obszarach miasta w celu przygotowania ich do nowych funkcji;
 • poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – przejścia dla pieszych oznakowane dla niepełnosprawnych, monitoring zieleni miejskiej i przestrzeni publicznej;
 • organizowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych w kwartałach śródmiejskich;
 • ułatwienia w komunikacji (centrum przesiadkowe, alternatywne środki komunikacji, poprawa bezpieczeństwa, dostępności infrastruktury w obrębie nowego centrum miasta).

Finansowania rozwoju miasta:

 • zawieranie partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz finansowania inwestycji w mieście;
 • angażowanie inwestorów prywatnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w finansowanie inwestycji (zaproszenie do uczestnictwa w klastrze na rzecz rozwoju fotowoltaiki, działania kulturalne);
 • tworzenie wieloletnich programów finansowych i inwestycyjnych, budżetu w    celu zapewnienia finansowania działań projektowych ze środków samorządowych;
 • koncepcje pozyskiwania różnych źródeł finansowania, w tym środków europejskich;
 • obligacje miejskie.

Inteligentnego zarządzania miastem:

 • inteligentne sieci/systemy zarządzania gospodarką komunalną, sieciami przesyłowymi energii, ciepłowniczymi, gazowniczymi, wodociągowymi, gospodarką odpadami, oświetleniem ulic;
 • inteligentne systemy zarządzania miastem, w tym ruchem/transportem w mieście oraz systemy monitorowania, m.in. jakości powietrza, bezpieczeństwa, natężenia ruchu pieszego i kołowego, w tym ułatwienia dla osób z  niepełnosprawnościami, gospodarki odpadami, sieci przesyłowych, w oparciu o otwarte dane;
 • innowacyjne wykorzystanie danych o mieście i jego mieszkańcach i użytkownikach (statystyka dot. osób niepełnosprawnych, zapotrzebowanie na energię itp.).

UM Piastów

MS 20/2020, 5 listopada 2020