DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Konsultacje w sprawie Kolei Dużych Prędkości

W związku z ogłoszonymi przez Centralny Port Komunikacyjny (CPK) konsultacjami społecznymi w sprawie przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości, łączącej Warszawę z CPK, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz zwołał na dzień 3 marca 2020 r. zebranie mieszkańców w tej sprawie. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Duchnicach. Konsultacje w przypadku gminy Ożarów Maz. dotyczą przebiegu linii przez teren Gminy. Ogromny węzeł komunikacyjny (lotniczy, kolejowy i drogowy) ma być usytuowany w gminie Baranów w powiecie grodziskim. CPK sp. z o.o. przedstawiła warianty przebiegu nowych linii kolejowych przez teren Gminy Ożarów Mazowiecki (ciąg nr 9, linia kolejowa nr 85).

We wtorek, 3 marca, w dużej sali duchnickiej szkoły zebrało się kilkaset osób. To wskazuje, jak istotną dla mieszkańców sprawą jest planowana inwestycja. Spotkanie prowadził burmistrz Paweł Kanclerz w towarzystwie pracowników urzędu Gminy oraz Małgorzaty Rutkowskiej – sołtys Duchnic, zarazem radnej gminnej i Tomasza Bruzdy – działacza społecznego z Duchnic, już w 2011 r. przeciwstawiającego się wraz z mieszkańcami Duchnic planom KDP.

Stanowisko burmistrza
Burmistrz oznajmił, że przygotował swoje stanowisko dla CPK, w którym sprzeciwia się przebiegowi linii przez teren gminy według ich założeń i po przeczytaniu podpisał je w trakcie spotkania. Jak powiedział burmistrz po wymianie opinii z zebranymi mieszkańcami: – Państwo jest zdeterminowane, żeby tę inwestycję przeprowadzić, a my jesteśmy zdeterminowani, żeby pokazać chęć współpracy, ale na naszych warunkach. Sprawa dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy. Przyniesie nam wiele komplikacji komunikacyjnych, wywłaszczeń budynków i gruntów, utratę wartości nieruchomości itd. Razem spróbujmy się temu przeciwstawić. Zauważył też, że budowa linii kolejowej podzieliłaby gminę na kolejne kwartały.

Wątpliwy sens budowy odcinka z Warszawy do CPK
W dłuższej, merytorycznej wypowiedzi mówił o tym Mariusz Latek, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej  Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, od wielu lat zajmujący się problematyką „kolejową”. Przedstawił wiele argumentów podważających wogóle sens budowy tego odcinka linii kolejowej. Wielu uczestników spotkania zadawało pytania i wyrażało swoje opinie w sprawie. W zasadzie wszyscy wypowiadali się w jednym tonie: „Nie chcemy KDP”. Jak powiedział burmistrz, sami twórcy projektu nie są w stanie odpowiedzieć na wiele istotnych, konkretnych pytań. Nie wiadomo na przykład, jaka jest przewidywana szerokość korytarza, którym miałaby przebiegać nowa linia kolejowa.

Zebrani wypełniali przygotowane przez CPK formularze do wyrażania opinii. Opinie można było przekazywać spółce do 10 marca 2020 r. Wcześniej podobne spotkanie konsultacyjne (w takiej samej atmosferze) odbyło się w Broniszach.

Stanowisko Rady Gminy Ożarów Mazowiecki
9 marca odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Ożarów Mazowiecki, na której głosami radnych Forum Samorządowego przyjęto stanowisko przeciwko koncepcji budowy linii Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Ożarów Mazowiecki (ciąg nr 9, linia kolejowa nr 85). Radni PiS wstrzymali się od głosu.

W ramce prezentujemy obszerne fragmenty stanowiska Rady.

Samorząd razem z mieszkańcami
Powyższa sytuacja dowodzi jak ważny jest samorząd terytorialny. Dzięki nowej sytuacji administracyjnej i ustrojowej Polski po 1989 roku mieszkańcy mogą mieć rzeczywisty wpływ na swój byt i na swoje otoczenie. Szczególnie w takim przypadku, kiedy władze samorządowe stoją murem po stronie mieszkańców, naprawdę ich reprezentują i rzeczywiście wszelkimi środkami bronią ich interesów.

Miejmy nadzieję, że ta ze wszech miar słuszna zasada tym razem potwierdzi się w praktyce.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 5/2020, 26 marca 2020

Fragmenty stanowiska Rady w sprawie KDP
Ożarów Mazowiecki, położony w bezpośrednim sąsiedztwie m.st. Warszawy, między innymi z uwagi na swoją lokalizację, jest Gminą wysoce rozwiniętą i zurbanizowaną zarówno pod kątem gospodarczym, jak i mieszkaniowym. Ogromny wpływ na dynamiczny i zrównoważony rozwój Gminy miała racjonalnie prowadzona polityka przestrzenna, której wyrazem były między innymi uchwalone w latach 2006–2007 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (95% terenu Gminy pokryte jest planami). (...)

Projektowane korytarze nowych linii kolejowych bezdyskusyjnie zakłócą spójny rozwój gospodarczy Gminy Ożarów Mazowiecki. (...)

Lokalizacja tych linii wyznaczona jest w większości na terenach silnie zurbanizowanych bądź na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową i mieszkaniową. Tym samym, planowane przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. działania uderzą bezpośrednio w interes mieszkańców i przedsiębiorców całej gminy, a szczególnie mieszkańców miejscowości: Mory, Bronisze, Jawczyce, Konotopa, Duchnice, Gołaszew, Domaniewek Pierwszy, Ołtarzew (wieś), Płochocin (wieś) i inne, przez których tereny przebiegają planowane korytarze Kolei Dużych Prędkości. (...)

Realizacja KDP wg przedstawionego projektu spowoduje konieczność masowego przesiedlenia lokalnej społeczności, utraty wartości nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją, a także wymusi konieczność drastycznej zmiany prowadzonej przez wiele lat gminnej polityki przestrzennej. (...)

Podkreślić należy, że generalną zasadą kształtowania i zagospodarowania obszaru jest zrównoważony rozwój będący priorytetem gospodarki przestrzennej w Polsce. Rozwój ten rozumiany jest jako zintegrowany rozwój przestrzenny, gospodarczy, społeczny i kulturowy, harmonizujący z zasobami i walorami naturalnymi oraz przede wszystkim przyrodniczymi. Zrównoważony rozwój, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to także przewidywalność procesów urbanizacyjnych obszaru. Zasada ta została naruszona działaniami podejmowanymi w obecnym kształcie przez Centralny Port Komunikacyjny. (...)

Podkreślić należy również, że projektowane warianty korytarzy linii kolejowych oddzielają południowe tereny gminy Ożarów Mazowiecki od części centralnej miasta Ożarowa Mazowieckiego, gdzie skoncentrowane są wszystkie instytucje użyteczności publicznej takie jak: urzędy, szkoły, przedszkola, przychodnie zdrowia czy obiekty sportowe. (...)

Projektowane warianty KDP przechodzą też przez tereny zabytkowe (Pałac Duchnice) oraz cmentarz w miejscowości Jawczyce. (...)

Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy Rada Miejska wyraża kategoryczny sprzeciw przeciwko prezentowanym wariantom przebiegu korytarzy KDP przebiegających przez tereny Gminy Ożarów Mazowiecki. (...)

Rada Miejska zobowiązuje Przewodniczącego do przekazania niniejszego Stanowiska, jako uwagi do dokumentu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, zgodnie z formularzem udostępnionym przez CPK Sp. z o.o. oraz Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Andrzej Cichal