DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Piastowska szkoła startem do kariery

Blisko 700 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych Piastowa zyskało właśnie unikalną szansę na świadomy, zgodny z predyspozycjami, umiejętnościami i zainteresowaniami wybór ścieżki zawodowej, a w konsekwencji zbudowanie udanego i szczęśliwego życia. Możliwość tę da im realizowany przez nasze miasto, dzięki dofinansowaniu unijnemu, projekt „Szkoła podstawowa startem do kariery”.

Głównym celem projektu jest wsparcie w wyborze ścieżki kariery 696 uczniów i uczennic klas 7 i 8 czterech szkół podstawowych Piastowa poprzez doradztwo w formie zajęć indywidualnych i warsztatowych, wyjazdów edukacyjnych do pracodawców oraz ogólnodostępnych wydarzeń festiwalowych, w których uczestniczyć będą nie tylko uczniowie, ale też instytucje oraz mieszkańcy powiatu pruszkowskiego. Projekt umożliwi także nauczycielom podniesienie kompetencji poprzez udział w studiach podyplomowych.

Projekt jest wyjątkową szansą, która ma pomóc uczniom zrozumieć siebie, otaczającą rzeczywistość, zarządzać własnym życiem i harmonijnym funkcjonowaniem w zbiorowości, a więc przybliżyć to, co jest ideałem edukacyjnym. Cały wysiłek oświatowy zmierza wszak do tego, by wykształcić człowieka samodzielnego, zdolnego do kierowania własnym życiem i wpływania na bieg spraw publicznych. Piastowscy uczniowie będą mieć tę niecodzienną szansę jako nieliczni w Polsce. Podobną, prócz nich, będą się być może cieszyć jedynie ich koledzy z Warszawy. Jednak projekt: „Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy” nie ma tymczasem zapewnionego finansowania.

Realizacja projektu potrwa dwa lata, do końca czerwca 2021 r. W jego ramach przewidziano m.in.:

zajęcia indywidualne dla 696 uczniów klas 7 i 8 ze Szkół Podstawowych nr 1, 2, 4 i 5 w Piastowie. Ich celem będzie zwiększenie zdolności młodzieży do świadomego wyboru dalszego kształcenia i zawodu oraz w konsekwencji uzyskania satysfakcjonującego zatrudnienia. Poprzez konsultacje zaplanowano kształtowanie umiejętności uniwersalnych z uwzględnieniem zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz przekazanie informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy,

podniesienie efektywności zajęć poprzez utworzenie i wyposażenie czterech szkolnych punktów informacji i kariery,

zwiększenie efektywności doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez prowadzenie zajęć w formie warsztatów w 69 grupach uczniów klas 7 i 8,

podniesienie kompetencji 10 nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

podniesienie wiedzy uczennic i uczniów o funkcjonowaniu przedsiębiorstw podczas lekcji zawodoznawczych prowadzonych bezpośrednio na terenie zakładów należących do firm zaangażowanych w projekt,

zwiększenie zakresu korzystania przez młodzież z wiedzy poprzez przygotowanie specjalnego portalu wykorzystującego bazę danych o lokalnych szkołach ponadpodstawowych, pracodawcach oraz instytucjach wspierających edukację zawodową, organizację dwóch otwartych wydarzeń pn. „Piastowskie drogi talentu – kariera i przedsiębiorczość”, na których zostaną utworzone 24 stoiska wystawiennicze dla szkół uczestniczących w projekcie, szkół ponadpodstawowych oraz dla podmiotów działających w obszarze wsparcia zawodowego.

Nauczyciele i doradcy zawodowi wiedzą, że pomoc w udzieleniu odpowiedzi jest często trudna w zuniformizowanej (uczącej każdego tego samego, w tym samym czasie, za pomocą tych samych metod) i podporządkowanej dyktatowi testów, mierników, czy rankingów szkole. Dlatego warto skorzystać z szansy, jaką daje projekt „Szkoła podstawowa startem do kariery”, dzięki któremu piastowskie dzieci zdobędą przestrzeń do odkrywania siebie, rozpoznawania swojego potencjału i mocnych stron.


Projekt „Szkoła podstawowa startem do kariery” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Wysokość dofinansowania dla Miasta Piastów z Europejskiego Funduszu Społecznego: 631 282,50 zł. Całkowita wartość projektu: 709 012,50 zł.MS 2/2020, 6 lutego 2020