DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Opieka stomatologiczna wróciła do szkół

Pierwszy gabinet stomatologiczny w ursuskiej szkole rozpoczął działalność. Burmistrz Bogdan Olesiński oraz zastępcy burmistrza – Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik wizytowali nowo otwartą placówkę przy ul. Konińskiej.

12 września 2019 r. weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, która reguluje zasady organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz opieki stomatologicznej.

W związku z tym, że ustawa nakłada na szkoły i organy prowadzące obowiązek organizacji opieki stomatologicznej, pierwsze działania w tym zakresie podjęto w dzielnicy Ursus jeszcze przed wejściem przepisów w życie. Zastępca burmistrza dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień, w imieniu zarządu dzielnicy, zwrócił się do dyrektora Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o rozszerzenie bazy stomatologicznej podmiotów świadczących usługi w ramach NFZ.

Na terenie dzielnicy Ursus funkcjonuje 10 szkół, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym, w tym 8 szkół podstawowych i 2 szkoły ponadpodstawowe. Dla wszystkich placówek w naszej dzielnicy zostały podpisane porozumienia o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. W grudniu 2019 r. porozumieniami zostało objętych 279 warszawskich szkół, co stanowi ok. 76%.

Zgodnie z intencją ustawodawcy opieka stomatologiczna powinna być sprawowana głównie na terenie szkoły. Mimo, że ustawa nie przewiduje środków z budżetu państwa na utworzenie gabinetów dentystycznych w szkołach, w dzielnicy Ursus możemy pochwalić się nowoczesnym i przystosowanym do leczenia stomatologicznego gabinetem, który znajduje się w Szkole Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej.

Z gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 382 będą mogli korzystać uczniowie 7 szkół podstawowych, dla których usługi będzie świadczyć Warszawskie Centrum Zdrowia. Pierwsi uczniowie zostali przyjęci już 21 stycznia 2020 r.

Druga lokalizacja świadczenia opieki stomatologicznej to gabinet przy ul. Dzieci Warszawy 29. Przychodnia Lekarsko Stomatologiczna „AMODENT” podpisała porozumienie dotyczące wykonywania działalności leczniczej dla uczniów szkół mieszczących się przy ul. Dzieci Warszawy 42.

W ramach opieki stomatologicznej wymienione podmioty będą wykonywać działalność leczniczą w następującym zakresie:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne określone w przepisach (ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, z wyłączeniem ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. życia;
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne, również na podstawie zapisów ustawy z wyłączeniem ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia
    19 r. życia;
  • współpraca z pielęgniarką lub higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia i profilaktyki.

Na podstawie porozumień, zawartych pomiędzy m.st. Warszawą i ww. placówek świadczących usługi medyczne, dyrektorzy szkół podejmą współpracę ze wskazanymi podmiotami leczniczymi oraz opracują harmonogram realizacji świadczeń na rzecz uczniów szkoły.

Mimo, iż ustawa nakłada na organ prowadzący oraz dyrektorów szkół nowe obowiązki, w dzielnicy Ursus udało się zrealizować zadanie uwzględniając wszystkie szkoły i uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie opieką stomatologiczną. Jest to duży krok w kierunku wspierania rodziców w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Według danych z próchnicą zmaga się ponad 80% dzieci i młodzieży, dlatego ważne jest aby już na wczesnym etapie można było diagnozować chorobę i rozpocząć leczenie.

Dzięki podjętym działaniom rodzice będą mogli na bieżąco monitorować stan zdrowia swoich dzieci i korzystać z możliwości leczenia bezpośrednio w szkole lub jej pobliżu.

Jak zapewnia Wiesław Krzemień, pełniący nadzór nad oświatą w Ursusie, razem z dyrektorami placówek zostanie przeprowadzona analiza pod kątem możliwości wyposażenia w gabinety stomatologiczne kolejnych placówek w Ursusie.


UD Ursus

MS 2/2020, 6 lutego 2020