DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Aktualna umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.

W ostatnim okresie obserwujemy niepokojące tendencje w gospodarce odpadami komunalnymi mające bezpośredni wpływ na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Potwierdzają to rozstrzygnięcia przetargów w sąsiednich gminach, w wyniku których obowiązujące dotychczas stawki opłat wzrastają nawet o ponad 100%.

I tak, w gminie Izabelin stawka miesięczna za odpady segregowane wynosiła 12 zł od osoby, od 1 lutego 2019 r. wyniesie 29 zł, w gminie Stare Babice wzrost z 19 zł również do 29 zł od osoby. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w gminie Izabelin ogłaszany były dwukrotnie, jednak nie miało to wpływu na wartość oferty składanej przez oferenta, gdyż zgłosiła się wyłącznie jedna firma (brak konkurencji), zaś w gminie Stare Babice wpłynęły dwie oferty, jednak każda z nich przekraczała dwukrotnie środki przeznczone na ten cel w budżecie.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest ustawowym obowiązkiem gmin, dlatego, pomimo drastycznie rosnących kosztów (przekraczających środki pierwotnie zaplanowane w budżetach gmin), gminy te zdecydowały się na podpisanie umów z wykonawcą usługi.

Wzrost cen świadczonych usług przedsiębiorcy uzasadniają rosnącymi kosztami odbioru odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) i odzysku odpadów selektywnych, wzrostem opłaty za składowanie pozostałości z sortowania odpadów, a także wzrostem kosztów pracowniczych, cen paliwa oraz energii.

Z punktu widzenia samorządów głównym problemem jest rejonizacja oraz mała liczba RIPOK, co prowadzi do monopolizacji lokalnego rynku, a w konsekwencji wyklucza możliwość uzyskania korzystnej ceny odbioru i zagospodarowania odpadów.

Większość gmin, w tym gmina Ożarów Mazowiecki, jest zaniepokojona drastycznym wzrostem kosztu zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z tym podejmowane są rozmowy z Ministrem Środowiska i Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na temat trudnej sytuacji na rynku gospodarki odpadami, mające na celu zahamowanie niepokojącego wzrostu cen, tym bardziej, że – mimo wszystko – trudno racjonalnie uzasadnić tak wysokie wartości usług, jakie oferują nam przedsiębiorcy.

Jakie będą efekty spotkań i rozmów – trudno przewidzieć.

Aktualnie – realnie oceniając rozwój wydarzeń w sąsiednich gminach – spodziewamy się, że fala podwyżek za usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych dotknie również naszą gminę już w tym roku. Jaka może być ich skala – okaże się po rozstrzygnięciu przetargu w pierwszej połowie bieżącego roku.

Z całą mocą pragnę podkreślić, że wbrew pojawiającym się opiniom i stwierdzeniom – gmina nie „zarabia” na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów. Uważnie śledzę wyniki postępowań przetargowych w sąsiednich gminach. Tam ceny za wywóz śmieci drastycznie wzrosły. W mojej ocenie koszty ponoszone przez mieszkańców Ożarowa już teraz są nadmiernie wysokie w stosunku do świadczonych usług. Analiza rynku wskazuje jednak, że ceny te mogą i u nas być wyższe. 

Obecnie rozpoczęliśmy już procedurę przetargową na wyłonienie firmy, która od 1 lipca 2019 r. świadczyć będzie usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w naszej gminie.

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

MS 02/2019, 7 lutego